V stanovenej lehote do 5. augusta 2020 bolo doručených do podateľne mestského úradu sedem obálok, pričom jeden z kandidátov nespĺňal podmienky vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra. Poslancom mestského zastupiteľstva sa napokon predstavilo šesť kandidátov: Ing. Marta Legátová, Mgr. Ľubomíra Puškárová, Ing. Renáta Regešová, Ing. Eva Stehlíková, Mgr. Margita Šefčíková a JUDr. Mária Župa.

Každý z kandidátov mal na svoje predstavenie najviac 5 minút. Hlavného kontrolóra volili poslanci tajným hlasovaním. Výsledky tajnej voľby poslancov boli nasledovné:

  • Marta Legátová – 4
  • Ľubomíra Puškárová – 1
  • Renáta Regešová – 0
  • Eva Stehlíková – 5
  • Margita Šefčíková – 0
  • Mária Župa – 0

Do druhého kola postúpili Ing. Marta Legátová s počtom hlasov 4 a Ing. Eva Stehlíková, ktorá získala 5 hlasov. V tajnej voľbe musel úspešný kandidát získať nadpolovičnú väčšinu.

Novým hlavným kontrolórom sa stala Ing. Marta Legátová so šiestimi hlasmi. Kontrolórka bude túto funkciu zastávať od 1. septembra 2020 do roku 2026.

Hlavný kontrolór dohliada na finančné operácie mesta, hospodárne a efektívne nakladanie s jeho majetkom. Medzi hlavnú pracovnú náplň patrí aj kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta. Vypracúva tiež odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu mesta. Volí a odvoláva ho mestské zastupiteľstvo.