Vedľa kontajnera je možné umiestniť orezané konáre kríkov a stromov, ktorých odvoz mesto taktiež zabezpečí.

PROSÍME, NEHÁDZAŤ KONÁRE DO KONTAJNERA !!!

Do kontajnera nepatrí odpad typu triedeného zberu t.j., plasty, papier, sklo, kovy, elektroodpad, nebezpečný odpad a iný biologicky rozložiteľný odpad ako tráva, lístie, zvyšky ovocia a zeleniny.

Prehľad rozmiestnenia sa nachádza v prílohe.