Okresný úrad ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona zverejnil podľa § 6 ods. 2 zákona oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle Ministerstva životného prostredia na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnychvodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi a predložil oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam. V zmysle § 6 ods. 6 zákona, boli na okresný úrad doručené stanoviská dotknutých orgánov, dotknutých obcí, v ktorých bolo vznesených niekoľko konkrétnych pripomienok a požiadaviek k vypracovaniu predmetného strategického dokumentu. Dňa 24.07.2020 bolo na okresnom úrade uskutočnené prerokovanie rozsahu hodnotenia za účasti zástupcu obstarávateľa a niektorých dotknutých obcí.

Podľa § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 ods. 6 zákona okresnému úradu Košice, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.