Bližšie informácie sú uvedené v prílohe.

Dokumenty je potrebné doručiť e-mailom, poštou do 24.08.2020. Na osobný pohovor budú pozvaní iba uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.