Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na zasadnutí dňa 17. júna 2020, Uznesením č. 20/B.6 schválilo zníženie nájomného o 40 % v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta nájomcom, s ktorými má mesto priamo podpísanú nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov, z dôvodu zmiernenia negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.   Uznesením MsZ č. 20/B.7 zo dňa 17. júna 2020 boli schválené podmienky pre zníženie nájomného, ktoré sú uvedené v PDF prílohe.