• Už koncom minulého roka získalo naše mesto dotáciu vo výške takmer 200 tisíc eur z finančných prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rekonštrukciu rodinného domu a následné vybudovanie nového pavilónu Základnej školy na ul. SNP. Vybudovaním pavilónu s kapacitou 70 detí aspoň čiastočne prispejeme k obmedzeniu dvojzmennej prevádzky školy. Úplne odstránenie dvojzmennosti budeme komplexne riešiť v rámci pripravovanej výzvy Ministerstva vnútra SR.

 

  • Vďaka získaniu nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vo výške takmer 240 tisíc eur budeme môcť vybudovať detské jasle vrátane vonkajšieho ihriska a to rekonštrukciou budovy bývalých dielní v areáli ZUŠ na ul. M. Šprinca.

 

  • Pre našich najmenších taktiež tento rok, vďaka dotácii Úradu vlády SR, v záhrade v areáli ZUŠ na ul. M. Šprinca vybudujeme centrálny detský park s viacerými modernými hernými prvkami, vrátane lanovej dráhy. Úrad vlády SR podporil túto investíciu dotáciou vo výške 8 tisíc eur.

 

Krompachy sú rovnako úspešné aj v projektoch zameraných na skvalitnenie a ochranu životného prostredia.

 

  • V priebehu minulého týždňa sme získali dotáciu prostredníctvom Environmentálneho fondu SR vo výške 80 tisíc na nákup nového, moderného automobilu na čistenie komunikácií a chodníkov.

 

  • A vďaka ďalšiemu schválenému projektu bude v našom meste vybudovaná prvá nabíjacia stanica pre elektromobily. Tento projekt bude podporený dotáciou z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške takmer 5 tisíc eur .

 

  • Výrazný krok dopredu sa nám podaril aj v prípade vybudovania cyklotrasy, ktorá by prepájala Krompachy, Kolinovce a Spišské Vlachy. Naše mesto v spolupráci s obcou Kolinovce a mestom Spišské Vlachy vytvorili s týmto cieľom združenie obcí CYKLO-HORNÁD a všetci spolu sme tak reagovali na vyhlásenú cyklovýzvu Ministerstva dopravy a výstavby SR. V týchto dňoch nám bola doručená zmluva o poskytnutí dotácie a získali sme 46 tisíc eur na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. V najbližších mesiacoch nás teda čaká náročné majetko-právne vysporiadanie pozemkov, kde bude cyklotrasa navrhnutá, nakoľko vlastníkmi pozemkov je veľké množstvo štátnych inštitúcií, pozemkových spoločenstiev a súkromných osôb. Až po úspešnom procese vysporiadania pozemkov, bude z poskytnutej dotácie vypracovaná projektová dokumentácia stavby a následne sa združenie CYKLO-HORNÁD bude uchádzať o finančné prostriedky na samotné vybudovanie cyklotrasy.

Na záver ešte spomenieme, že v priebehu tohto týždňa mesto podávalo žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na obnovu Pamätníka oslobodenia mesta Krompachy. Aktuálne sa rovnako pracuje na ukončení stavby rekonštrukcie materskej školy na Robotníckej ulici a na komplexnej rekonštrukcii mestskej knižnice.

O stave a pokroku jednotlivých investícii Vás budeme priebežne informovať na webovej stránke mesta a na sociálnych sieťach. Celkovo mesto čaká v súčasnej dobe na schválenie ďalších projektov za viac ako 2 milióny eur.