Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 35512007 Z.z., za ktorý, prislušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloži pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č.355/2007 Z.z. vo výške do 1659 eur.