Predchádzajúce opatrenia vydané primátorkou mesta a krízovým štábom ostávajú v platnosti.


Vážení spoluobčania, právnické a fyzické osoby,


žiadam Vás, aby ste sa riadili pokynmi Ústredného krízového štábu SR.