Spracúvanie osobných údajov sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť a predmetný súhlas na zverejnenie osobných údajov môžete písomne poskytnúť počas pracovnej doby na Mestskom úrade v Krompachoch; oddelenie školstva kultúry a športu, č. d. 6 u Mgr. Lucii Salokovej najneskôr do 10. dňa v mesiaci.