Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2020 vybraných viac ako 230 miest a obcí, medzi nimi aj mesto Stará Ľubovňa. Do zisťovania je zaradených viac ako 2600 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 9. decembra 2019 do 11. januára 2021.

V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej statistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane FO pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "nariadenie"). Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá ŠÚ SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práce dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t.č. 055/6410 239 - Ing. Eva Modráková, vedúca oddelenia, adresa: Werferova 3, 040 11 Košice.