Komunálny odpad tvorený obyvateľmi rodinných domov sa ukladá do 110 l KUKA nádob. Obyvatelia bytových domov majú k dispozícii 1100 l nádoby typu BOBR. Vývoz sa uskutočňuje podľa platného harmonogramu. Stanovištia pri bytových domoch boli podľa finančných možností mesta zastrešené a uzamknuté. Takéto prístrešky využívajú aj v iných mestách po celom Slovensku. Nie je to však ideálne riešenie. Aj napriek výzvam, upozorneniam a nápisom na prístreškoch, aby bol odpad z tašiek vysypávaný, ľudia ho aj naďalej ukladajú do kontajnerov v taškách a tým dávajú možnosť tzv. „triedičom“, ktorí tašky vyberajú a nielen  okolo kontajnerov robia neporiadok. Mesto zvažovalo možnosti ako uzamykať prístrešky. Vo väčšine sú opatrené dózickými zámkami. Prístrešky na ulici Mlynskej boli na začiatku vybavené špeciálnymi zámkami, ktoré však vzápätí niekto ukradol. Nový prístrešok na Maurerovej ulici mal zámok FAB, ktorý je už taktiež nefunkčný, keďže v dverách niekto opakovane zlomil kľúč. Preto predpokladáme, že elektronické zámky by boli behom niekoľkých dní taktiež zničené. Náklady na montáž elektronických zámkov s čipmi a napájaním sa pohybujú okolo 2 – 3 tis. € na prístrešok.

Podzemné, či polopodzemné kontajnery sú finančne náročnou záležitosťou. Cena jednej nádoby o objeme 3 m3 je cca 7,5 tis. € s osadením do zeme.  Ďalšie náklady budú spojené s projektovou dokumentáciou a dodatočné náklady môžu nastať pri preložkách inžinierskych sietí.  Predpokladané náklady na vybudovanie takéhoto stojiska namiesto terajšieho na ulici Maurerovej odhadujeme v rozmedzí 40 – 50 tis. €. Na zber odpadov z podzemných nádob bude potrebné zakúpiť špeciálne zberové vozidlo, ktorého cena sa pohybuje okolo 200 tis. €. Mesto sa napriek týmto skutočnostiam touto problematikou zaoberá a monitoruje výhody aj nevýhody tohto riešenia, komunikuje so samosprávami, ktoré už takého kontajnery majú. V tomto roku však v rozpočte mesta nie sú schválené financie na takýto projekt.

Evidujeme aj nespokojnosť občanov s triedeným zberom. Počty kontajnerov na triedený zber a frekvenciu vývozu určuje zmluva s OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov). Táto povinnosť je daná zákonom. Mesto a ani iné obce na Slovensku, nemá voľné ruky v oblasti riadenia triedeného zberu. Aj napriek našim požiadavkám OZV nenavýšila frekvencie vývozov tak, ako sme to navrhli. Je nutné však uviesť, že obyvatelia netriedia dostatočne. Najmä čo sa týka vrecového zberu, ktorý je zavedený v rodinných domoch. Stále dosahujeme nízke výsledky v tejto oblasti. V roku 2018 bola úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 26,14 %.

Na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 20 – 30 % platí v tomto roku pre mesto Krompachy sadzba vo výške 10,- €/t za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

Vážení spoluobčania, v budúcom roku sa uvedená  sadzba podstatne zvýši, a to zo sumy 10,- €/t na 22,- €/t,  preto prosíme občanov, aby pristupovali k triedeniu odpadov zodpovedne, aby sme mohli v tomto roku dosiahnuť lepšie výsledky, a tým aj nižšie platby za odpad inak dôjde opätovne k zvýšeniu poplatkov za komunálny odpad.

Mesto každoročne sponzoruje zber komunálneho odpadu. V roku 2018 náklady na zber komunálneho odpadu tvorili  327 276,- € pričom platby za odpady od obyvateľov predstavovali 182 314,- €.  To znamená, že v roku 2018 sme doplácali na komunálny odpad 144 962,- €.