Zmluva o dielo č.9/2019 uzavretá dňa 16.8.2019

Dodávateľ: AGGER, s.r.o., Majerná 10730/15, 036 01 Martin