Názov: Mesto Krompachy
IČO: 00329282
DIČ: 2021331488
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s., SK 03 5600 0000 0034 0034 9002

Sídlo:
Námestie slobody č. 1
053 42 Krompachy