Názov prijímateľa:  Mesto Krompachy

Názov projektu: „Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím miestnej občianskej poriadkovej služby v meste“

Typ projektu:  Dopytovo orientovaný

Názov operačného programu: Ľudské zdroje

Miesto realizácie projektu:  Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj

Trvanie projektu: 07/2019 – 06/2021

Riadiaci orgán:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Celkové oprávnené výdavky: 294 440,83 €

Výška NFP:                             279 718,79 €

Spolufinancovanie:                  14 722,04 €

Cieľ projektu:
Realizácia projektu MOPS prispeje k zníženiu negatívnych spoločenských javov, ako je páchanie majetkovej trestnej činnosti, drobné priestupky, fetovanie detí a mladistvých, záškoláctva, bezpečnosť a poriadok na cestách, narúšanie verejného poriadku, čo bude mať za následok zlepšenie občianskeho spolunažívania v meste Krompachy v lokalitách so zvýšeným podielom MRK.

 

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 

 

www.ludskezdroje.gov.sk       www.esf.gov.sk   www.minv.sk                 www.krompachy.sk