Útvar primátorky mesta
  Meno Telefónny kontakt E-mailová adresa
Zástupca primátorky Ing. Dárius Dubiňák 053/ 419 22 13 darius.dubinak@krompachy.sk
Prednostka mestského úradu Anna Nemčíková 053/ 447 29 22 prednosta@krompachy.sk
Sekretariát Anna Čechová 053/ 419 22 11 anna.cechova@krompachy.sk
       
Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí
  Meno Telefónny kontakt E-mailová adresa
Vedúci oddelenia Ing. Ján Ivančo 053 / 419 22 17 jan.ivanco@krompachy.sk
Personalistika a mzdy Eva Rímska 053 / 419 22 15 eva.rimska@krompachy.sk
Priestupky, sťažnosti a petície JUDr. Ingrid Chudíková 053 / 419 22 26 ingrid.chudikova@krompachy.sk
Podateľňa, osvedčovanie listín a podpisov, ohlasovňa pobytu občanov, evidencia stavieb Mária Jendruchová 053 / 419 22 24 maria.jendruchova@krompachy.sk
Sociálne služby, opatrovateľská služba, správa IT PhDr. Imrich Papcun 053 / 419 22 30 imrich.papcun@krompachy.sk
Verejné obstarávanie, webové sídlo Ing. Eva Stehlíková 053 / 381 86 85 eva.stehlikova@krompachy.sk
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Iveta Slovinská 0917 636 038 tsp.krompachy@gmail.com
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Katarína Fecková 0917 636 037 tsp.krompachy@gmail.com
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Mária Hricová 0915 957 883 tsp.krompachy@gmail.com
Komunitné centrum Mgr. Kristína Miháliková 053 / 381 58 07 komunitnecentrum@krompachy.sk
Komunitné centrum Mgr. Emília Kleščová 053 / 381 58 07 komunitnecentrum@krompachy.sk
Matričný úrad Jana Kandriková 053 / 447 22 07 matrika@krompachy.sk
Matričný úrad Mgr. Jozefína Šimoňáková   jozefina.simonakova@krompachy.sk
Registratúra - Archív Ľuboslava Uličná   registratura@krompachy.sk
Informátorka Darina Marasová 053 / 419 22 22  
       
Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja
  Meno Telefónny kontakt E-mailová adresa
Vedúca oddelenia Ing. Erika Balážová 053 / 419 22 29 erika.balazova@krompachy.sk
Správa majetku mesta, regionálny rozvoj, príprava projektov Mgr. Miloš Klein 053 / 419 22 28 milos.klein@krompachy.sk
Správa bytov, regionálny rozvoj Silvia Zavadová 053 / 419 22 25 silvia.zavadova@krompachy.sk
Správa budov, verejné obstarávanie Ing. Eva Stehlíková 053 / 381 86 85 eva.stehlikova@krompachy.sk
Správa daní a poplatkov Silvia Karolčíková 053 / 419 22 23 silvia.karolcikova@krompachy.sk
Rozpočet a účtovníctvo Anna Breznayová 053 / 419 22 23 anna.breznayova@krompachy.sk
Rozpočet a účtovníctvo Ing. Silvia Klingová 053 / 419 22 23 silvia.klingova@krompachy.sk
Pokladňa, osobitný príjemca Božena Brutvanová 053 / 419 22 33 bozena.brutvanova@krompachy.sk
       
Oddelenie výstavby, životného prostredia a technických služieb
  Meno Telefónny kontakt E-mailová adresa
Vedúci oddelenia Ing. Štefan Ondáš 053 / 419 22 12 stefan.ondas@krompachy.sk
Koordinácia aktivačných prác a MOS Mgr. Stanislav Kurta 053 / 419 22 34 stanislav.kurta@krompachy.sk
Ovzdušie, cesty, osvetlenie Ivo Hinďoš 053 / 419 22 21 ivo.hindos@krompachy.sk
Odpady, zeleň Ing. Mária Haľková 053 / 419 22 34 maria.halkova@krompachy.sk
Príprava projektov Ing. Daniel Perháč 053 / 381 18 87 daniel.perhac@krompachy.sk
       
Oddelenie školstva, kultúry a športu
  Meno Telefónny kontakt E-mailová adresa
Vedúci oddelenia Ing. Ján Znanec 053 / 419 22 20 jan.znanec@krompachy.sk
Referentka Mgr. Lucia Saloková 053 / 419 22 19 lucia.salokova@krompachy.sk
       
Stavebný úrad Meno Telefónny kontakt E-mailová adresa
Odborný zamestnanec Ing. Anna Čupajová 053 / 419 22 27 anna.cupajova@krompachy.sk
       
Mestská polícia   Telefónny kontakt E-mailová adresa
Služba   053/447 26 27 mspolicia@krompachy.sk
Pohotovostný mobil   0902 772 000  
       
Mestská knižnica   Telefónny kontakt E-mailová adresa
    053/447 25 30 kniznicamestska@centrum.sk
       
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Krompachy   Telefónny kontakt E-mailová adresa
Pohotovostný mobil   0917 457 867 dhzm@krompachy.sk