Vážení spoluobčania.

 

Vzhľadom k tomu, že na facebooku sa znovu objavila vlna kritiky, tentokrát k situáciám vzniknutým po búrkach v našom meste, uvádzame k týmto kritikám naše, skutočnosťami a praxou podložené stanovisko. Mesto Krompachy sa nachádza v doline medzi kopcami. Samozrejme, že zrážkové vody z okolitých kopcov stekajú do dolín, teda do nášho mesta. Prinášajú so sebou nánosy štrku, blata, množstvo konárov, žiaľ aj odpadov. V mestách s rovinatým  charakterom, ako sme mohli sledovať v správach, napr. Prešove, nedávno v Levoči, Spišskom Podhradí, Bratislave, ale predtým aj Prahe a inde vo svete, boli veľké záplavy po búrkach so značnými škodami na majetku, a žiaľ aj na životoch. Za čias našich starých rodičov boli prašné cesty, námestia, na ktorých zrážkové vody vsiakali. Vtedy nebol ani facebook, kde by kritici si vybíjali svoje ego. Dnes takmer každý túži mať spevnenú cestu, chodník, priestranstvo. Koľko žiadostí už za posledné dve desaťročia sme riešili na MsÚ, aby všade boli spevnené plochy... (A nie všade ešte sú. Veríme, že bude vybavená každá žiadosť). Avšak z týchto plôch voda steká do kanalizácie, či potokov, nevsiakne do pôdy. Kanalizácie majú normami stanovenú kapacitu, ktorú vypracovali odborníci v danej oblasti, nie zamestnanci mesta, ani správcovia kanalizácií. Ako sme uviedli, nikde, ani v našom meste nestačia kanalizácie svojimi kapacitami pri prietrži mračien, dlhotrvajúcich lejakoch. Často krát nestačí ani kapacita korýt potokov a riek. Je to príroda, voda, živel, proti ktorému nestačia ľudské sily, technika, ani financie.  Okolité lesy prevažne nie sú vo vlastníctvom mesta, ale urbariátu. V meste, ako väčšina z Vás iste vie,  sa nachádzajú najmä kanalizácie, ktoré nie sú v správe mesta. Podobne cesta II/547 v smere Spišská Nová Ves – Košice a tiež cesta III/3255 v smere Krompachy – Slovinky, začínajúca v križovatke s cestou II/547  od Trangusovej ulice, nie sú v správe mesta Krompachy. Voda steká aj z týchto pozemných komunikácií a končí zväčša v kanalizáciách. Chceme vyzdvihnúť, že záchranné práce počas búrok, aj v nočných hodinách vykonali dobrovoľní hasiči mesta. Patrí im vďaka. Taktiež zamestnanci mesta, aktivační pracovníci, príslušníci mestskej polície, ľudia z urbariátu Nižné Slovinky na ulici Kúpeľnej, a ďalší, vykonali práce nad rámec svojich povinností a síl pri odstraňovaní následkov po búrkach. Aj im všetkým patrí vďaka. Ďakujeme aj všetkým občanom, ktorí miesto kritiky priložili akýmkoľvek spôsobom ruku k dielu a pomohli odstraňovať následky búrok, či už pred vlastným domom, bytovým domom, či inde na území nášho mesta. Ďakujeme všetkým, čo pomohli odstraňovať následky búrok. Tým, ktorí pomáhajú, robia všetko preto, aby následky prírodných živlov boli čo najmenšie a pomáhajú tieto následky odstraňovať, patrí vďaka, nie kritika zo strany našich občanov, ktorí radi ubližujú svojimi neodborne podloženými slovami. Kiež by radšej pomohli pri riešení takýchto situácií dobrovoľným hasičom a pracovníkom mesta, svojim spoluobčanom, a nešírili okolo seba iba hnev a nenávisť. Tak, ako už písali aj naši pracovníci, sme tu, na MsÚ v Krompachoch, pre Vás. Radi prekonzultujeme všetky záležitosti týkajúce sa nášho mesta. Ak je v našich silách, ak je to možné z finančného hľadiska, pomôžeme Vám, poradíme. Vytráca sa ľudskosť, medziľudské vzťahy zamrzli. Nech našou, Vašou  snahou je radšej pomôcť, aby naše mesto bolo také, akým ho chceme mať, pranierovať tých, ktorí ho ničia, nie tých, ktorí sa snažia o jeho ochranu, snažia sa budovať ho, či zveľaďujú ho v rámci svojich síl a finančných možností mesta. Častokrát však túto prácu vykonávajú nad svoje sily. Čo dodať k neprajným komentárom na facebooku? Hovorí sa, „Dvakrát meraj a raz rež“. Možno by sa dalo povedať aj „Dvakrát mysli a raz píš“.

Leto je pred nami. Môže so sebou priniesť ešte mnoho podobných a možno ešte ťažších situácií ako boli teraz. Chápeme hnev ľudí, ktorí majú ohrozený, či poškodený majetok. Ale môžu nastať aj situácie, že nebude v silách dobrovoľných hasičov ani zamestnancov mesta situáciu pri živelnej pohrome úplne zvládnuť a jej následky ihneď odstrániť. Preto všetkých obyvateľov mesta, ktorí môžu pomôcť v takýchto prípadoch, prosíme v ťažkých chvíľach nášho mesta o Vašu súčinnosť s dobrovoľnými hasičmi, zamestnancami mesta, mestskou políciou a s príslušníkmi HaZZ a PZ.