Názov projektu: Krompachy - rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul. SNP

 

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovanie fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach 

Špecifický cieľ: 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

 

Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2018-1

Typ projektu: dopytovo orientovaný 

 

Cieľ projektu:

Zámerom projektu KROMPACHY - rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul. SNP je rekonštrukcia pôvodnej budovy materskej školy a prístavba samostatného objektu s následným rozšírením kapacitných možností materskej školy.  Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie predškolského vzdelávacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy a zároveň aj zníženie energetickej náročnosti pôvodnej školskej budovy. Realizáciou projektu v budove materskej školy sa zabezpečí zateplenie jej obvodového plášťa v rozsahu celého objektu MŠ, zateplenie stropu, formou prístavby sa vybudujú 4 nové triedy - herne s kapacitou 64 detí, dobudujú sa sociálne zariadenia, šatne.
 
Materská škola zohráva kľúčovú úlohu pri predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít a sociálne znevýhodneného prostredia a jej udržateľnosť a rozvoj preto zohrávajú kľúčovú úlohu pri celkovom rozvoji mesta. 
 
Realizácia projektu podporuje rast konkurencieschopnosti regiónu investovaním do vzdelávania detí a rozvoja ich zručností, podporuje sociálnu solidaritu a inklúziu podporou inkluzívneho vzdelávania detí a rozvojom ich zručností. Projekt rovnako podporuje aj vyrovnaný regionálny rozvoj nakoľko investícia je smerovaná do regiónu s vysokou mierou nezamestnanosti, ktorý zaostáva za ostatnými regiónmi Slovenska. Ciele projektu sú v súlade s globálnym a špecifickým cieľom OP ĽZ a projekt rovnako rešpektuje princíp desegregácie, destigmatizácie a degetoizácie. 
 

Plánovaná doba realizácie projektu: 09/2019 - 03/2022

Výška NFP: 681 324,06 €

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk | www.minv.gov.sk | www.krompachy.sk