Názov projektu: Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad v meste Krompachy

 

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovanie fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach 

Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

 

Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1

Typ projektu: dopytovo orientovaný 

 

Cieľom projektu je zvýšenie počtu rómskych domácností v meste Krompachy s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, ktorý bude dosiahnutý vybudovaním stojísk pre zberné nádoby a kontajnery na komunálny odpad. Realizáciou hlavnej aktivity projektu sa zabráni vzniku a kumulovaniu odpadu mimo určených miest a synergicky sa zabráni tvorbe nelegálnych skládok komunálneho odpadu ohrozujúcich životné prostredia a následne aj zdravotný stav občanov žijúcich v okolí takýchto nelegálne vytvorených skládok.

 

Plánovaná doba realizácie projektu: 06/2019 - 09/2019

Celkové oprávnené výdavky: 16 689,13 €

 Výška NFP: 15 854,67 €

Spolufinancovanie: 834,46 €

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk | www.esf.gov.sk | www.minv.sk | www.krompachy.sk