Mesto pri príprave projektu uvažovalo s rôznymi lokalitami cyklotrás s cieľom, aby sa čo najviac vyhovelo požiadavkám občanov Krompách a okolia. Starostlivo bolo vyselektovaných viacero lokalít, avšak podmienky, ktoré stanovila Európska únia na tento projekt prísne určovali na aký účel môže byť cyklotrasa postavená. Hlavnou podmienkou bolo vlastníctvo pozemkov a ich umiestnenie v zastavanom území mesta. Zároveň mala cyklotrasa slúžiť na prepravu osôb do centier mesta a za účelom lepšieho prístupu k zamestnaniu. To znamená, že mesto nemohlo vybudovať turistickú alebo rekreačnú cyklotrasu mimo územia mesta.

V rámci predloženého projektu na získanie finančných prostriedkov z EÚ bolo cieľom mesta vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky, ktorá bude odbremeňovať automobilovú dopravu a bude situovaná mimo dopravného ťahu. Táto cestička je vybudovaná na ul. Banícka štvrť a jej okolie bude v najbližšej dobe doplnené výsadbou zelene. Parametre cestného telesa nedovoľovali rozšírenie miestnej komunikácie a vybudovanie samostatného cyklistického chodníka a ani pozemky vedľa cesty smerom na Slovinky nie sú vo vlastníctve mesta. Preto mesto žiadalo v rámci projektu finančné prostriedky na vyznačenie cyklokoridorov do existujúcej vozovky.

Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom a samotná stavba bolo povolená stavebným úradom, kde súčasťou územného rozhodnutia boli vyjadrenia všetkých odborných orgánov, vrátane Okresného dopravného inšpektorátu v Spišskej Novej Vsi. Rovnako cena stavebných prác bola stanovená autorizovaným projektantom a hospodárnosť nákladov projektu bola predmetom schvaľovacieho procesu projektu Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Spochybňovanie odbornej stránky projektového zámeru a rovnako výšky ceny stavby je preto minimálne neodôvodnené a neprofesionálne voči odborníkom, ktorí spracovali projektovú dokumentáciu a nacenili stavebné práce. Tieto činnosti nerobil žiaden pracovník mestského úradu!

Dovolíme si ešte raz zdôrazniť, že mesto v schválenom projekte žiadalo finančné prostriedky na vybudovanie samostatnej cyklistickej cestičky, vyznačenie cyklokoridorov (!!!) a vybudovanie altánkov a stojísk. Nie je teda pravdou, že výsledkom projektu mal byť samostatný, turistický cyklistický chodník a mesto získané finančné prostriedky využilo na iné riešenie, na aké finančné prostriedky získalo.  Ak by sme realizovali cyklistický chodník pozdĺž celej trasy, čo nám terén a vlastnícke pomery pozemkov nedovoľovali, tak by táto stavba stála minimálne trojnásobne viac.

Dôrazne sa ohradzujeme od diskusných príspevkov na tému „tunelovania európskych fondov“. Na stavebné práce bolo zrealizované transparentné verejné obstarávanie, ktorého výzva bola zverejnená na webovej stránke mesta a vo Vestníku Úradu vlády SR (Partnerská dohoda CKO). Do súťaže sa teda mohla zapojiť akákoľvek stavebná firma v rámci celého Slovenska a informácie o tejto zákazke boli verejne prístupné pre všetkých! Celá dokumentácia verejného obstarávania bola následne kontrolovaná odbornými pracovníkmi Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a pri kontrole neboli zistené žiadne porušenia zákona o verejnom obstarávaní.

Mesto o tomto riešení cyklochodníka informovalo verejnosť už minulý rok. Verili sme, že po úspešnom ukončení stavby budú aspoň čiastočne naplnené očakávania cyklistov a korčuliarov nielen mesta Krompachy, ale aj blízkeho okolia. Diskusia vedená na Otvorenom a transparentnom meste Krompachy však vyvoláva vo verejnosti dojem o neodbornej realizácii stavby a „tunelovaniu eurofondov“. Príspevky od diskutujúcich, ktorí sa nemajú problém podpísať, ale aj od osôb, ktoré majú obavy uviesť svoje pravé meno, sa ešte v posledných dňoch vyhrotili a obmedzili na spochybňovanie transparentnej realizácie projektu. Žiadna osoba, ktorá sa na realizácii projektu podieľala sa žiadnym spôsobom neobohatila a tieto útoky sú nanajvýš neopodstatnené.

Snahou mesta Krompachy bolo v čo najvyššej možnej miere vyjsť v ústrety občanom vybudovaním cyklistickej infraštruktúry a je nám ľúto s akou reakciou sa táto stavba na sociálnych sieťach stretáva.

Podobné reakcie sa na sociálnych sieťach šírili počas realizácie predstaničného námestia a teraz cestujúca verejnosť a ľudia, ktorí prichádzajú do Krompách po dlhšom čase, si túto investíciu vážia a oceňujú.  Ak si diskutujúci myslia, že vedenie a pracovníci mesta len „tunelujú“, tak potom asi najlepšie bude nerobiť nič.

Všetky snahy, ktoré vyvíjame sú napádané až v takom rozsahu, že dehonestujú prácu ľudí, ktorí často pracujú aj nad rámec svojich pracovných povinností. Nech si niekto skúsi vybaviť a zrealizovať stavbu, ktorá je financovaná z EÚ!

Aj napriek týmto príspevkom sme presvedčení, že v meste žije veľa slušných občanov, ktorí vedia oceniť prácu iných a pre týchto sa oplatí robiť a žiť. Takéto urážajúce príspevky nemôžu byť dôvodom na to, aby sa zastavil rozvoj mesta. Ubezpečujeme Vás, že v práci nepoľavíme a budeme sa aj naďalej uchádzať o všetky možné finančné zdroje pre mesto.