Lesné požiare sú obzvlášť nebezpečné, pretože pri ich likvidácii vznikajú rôzne komplikácie, ako napr. rozšírenie požiaru na veľké plochy, zlá dostupnosť terénu, nevhodné vodné zdroje a z toho dôvodu je potrebné nasadenie veľkého množstva síl a prostriedkov. Pri lesných požiaroch častokrát dochádza nie len k materiálnym škodám, ale aj k zraneniam a k stratám na životoch.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi Vám odporúča dodržiavať tieto zásady:

 Zakladať oheň v prírode len na miestach, ktoré sú na to určené a sú zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa.
 Dodržiavať príslušné príkazy a zákazy, ktoré sú umiestnené pri vstupoch do lesa.
 Nenechávať deti bez dozoru pri ohnisku.
 Presvedčiť sa, či je ohnisko uhasené, prípadne ho dodatočne zaliať vodou, alebo ho prekryť vrstvou zeminy.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je zakladanie ohňa zakázané.
 Dodržiavanie základných bezpečnostných pravidiel Vám zabezpečí Vašu ochranu a ochranu okolitého prostredia.
 Pri spozorovaní požiaru, ktorý je v počiatočnom štádiu, sa pokúsiť ho v rámci svojich možností uhasiť, prípadne zamedziť jeho šíreniu.
 Požiar je potrebné ohlásiť na najbližšiu ohlasovňu požiarov, alebo na tiesňovú linku Hasičského a záchranného zboru 112 alebo 150.
 Dodržiavať zákaz vypaľovania trávy a porastov. Takéto porušenie zákona o ochrane pred požiarmi je možné sankcionovať pokutou až do výšky 331 € pre fyzické osoby a 16 596 € pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.