Lesy sú základnou súčasťou nášho životného prostredia, ekonomiky, kultúry a tradícií. Sprevádzajú človeka od minulosti až po súčasnosť. Sú nenahraditeľný zdroj energie a zároveň chránia pôdu, vodu a sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Slovensko patrí svojimi prírodnými hodnotami k najbohatším krajinám Európy. Jedným z nepriaznivých faktorov, ktorý negatívne ovplyvňuje všetky funkcie lesa sú lesné požiare, ktorých environmentálne škody sú nevyčísliteľné. Lesné požiare ako tradične vznikajú najmä v jarnom období a sú zapríčinené najmä ľudským faktorom, a to nedbalosťou, neopatrnosťou a podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa (napr. pri zakladaní ohňa, fajčení, vypaľovaní trávnatých porastov a pod.).

V roku 2018 došlo v územnej pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, t. j. v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica, celkovo k jedenástim lesným požiarom s priamou škodou vo výške       42 320 €, avšak uchránené hodnoty boli vo výške 200 300 €. Z vykonanej analýzy požiarovosti vyplýva, že najväčšími príčinami požiarov v roku 2018 boli tak ako aj v predošlých rokoch požiare, ktoré vznikli hlavne manipuláciou s otvoreným ohňom (8 požiarov) a zakladaním ohňov v prírode (3 požiare). Ďalším ukazovateľom je štatistika požiarov podľa mesiacov, v ktorých vznikli. Počas uplynulého roka 2018 vzniklo najviac požiarov v mesiacoch apríl (4 požiare) a máj (4 požiare). Jeden požiar vznikol v mesiaci jún a jeden v mesiaci október.                                                                                                                  

Týmto sa obraciame so žiadosťou na všetkých občanov o dodržiavanie nasledovných povinností, vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:

  • Je zakázané akékoľvek vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov.
  • Je zakázané zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
  • Je zakázané fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Občanov opätovne upozorňujeme:

  • že vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností majú povinnosť umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác.
  • že každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, zistený požiar ohlásiť bez zbytočného odkladu na najbližšej ohlasovni požiarov v obci prípadne u správcu lesa alebo na linke tiesňového volania 112, 150, poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.
  • na dodržiavanie vyznačených zákazov alebo príkazov týkajúcich sa ochrany pred požiarmi.
  • na zvýšený dohľad nad maloletými deťmi, ktorých hry by mohli mať za následok vznik požiaru.
  • že Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi v prípade zistenia porušenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov bude postupovať v zmysle § 61, podľa ktorého môže byť občanovi udelená pokuta za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi až do výšky 331 €.

Les je jedným z najcennejších bohatstiev, ktoré ľudstvo vďaka jeho samo obnoviteľným schopnostiam môže trvalo využívať. Je iba na nás, aby les, ktorý je pre mnohých z nás inšpiráciou, symbolom životodarnej energie, miestom oddychu a poznávania udržali aj pre budúce generácie. Je potrebné si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov je veľmi intenzívne a ich likvidácia je častokrát vzhľadom na neprístupnosť terénu veľmi zdĺhavá na čas a náročná na sily a prostriedky. Ochrana lesov pred požiarmi nesmie byť len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov, návštevníkov lesov. Do budúcnosti je potrebné dosiahnuť stav, aby pre širokú verejnosť bolo samozrejmosťou dodržiavanie zákazu vypaľovania tráv a suchých porastov, zakladania ohňov v prírode mimo určených miest a zákazu fajčenia a používania otvoreného ohňa. Veríme, že aj s Vašou pomocou sa nám podarí uchrániť to najcennejšie bohatstvo, ktoré ľudstvo má – lesy.

 

                                                                                    mjr. Mgr. Dominik Ďorko

                                                                                 OR HaZZ Spišská Nová Ves