V rámci poskytnutej dotácie boli zrealizované stropy A a B 1. NP. Sú polomontované, tvorené valcovanými nosníkmi prierezu I 240 doplnenými podpernými uholníkmi privarenými k ich stojinám, na ktoré sú uložené, pribodované, prípadne pristrelené stratené debnenie z trapézových plechov. Po vyarmovaní dosák sú na debnenie odliate z betónu C 16/20 samonosné stropné doky hrubé 50 – 100 mm podľa prelisov debnenia. Na nosníky sú na určených miestach privarené prúty zainjektovaného kotvenia stien.

Zámerom projektu obnovy Národnej kultúrnej pamiatky Železiareň, Zlieváreň, Stará Maša k.ú. Krompachy, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 2354/0 je zabrániť ďalšej fyzickej deštrukcii objektu NKP, ktorý je v kritickom – havarijnom stave.

Cieľom obnovy je vytvorenie stálej expozície za účelom prezentácie poznatkov z dejín jednej z najvýznamnejších železiarní v regióne Spiša ako aj Slovenska a jej sprístupnenie odbornej a širokej laickej verejnosti ako súčasti turistickej trasy „Železná cesta“.

 

 „Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“.