Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky schválilo mestu Krompachy dotáciu vo výške 30 000,00 EUR na projekt

 

„Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v Krompachoch“

Projekt riešil:

  • Kompletnú výmenu všetkých okien vrátane vonkajších a vnútorných okenných parapetov
  • Výmenu všetkých exteriérových dvier
  • Zateplenie obvodového plášťa budovy

 

 

„Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.“