Mesto Krompachy po zvážení všetkých možností výberu lokality pre detské jasličky vybralo ako vhodný objekt na ich vybudovanie budovu bývalých dielní v areáli Základnej umeleckej školy na ul. Mikuláša Šprinca. V rámci nášho zámeru sa zrekonštruuje pôvodný objekt a zrealizuje sa prístavba, čím budeme môcť vytvoriť detské jasle pre 16 detí. Keďže sme na výzvu čakali už dlhšiu dobu, mesto malo v čase jej vyhlásenia pripravené potrebné podklady k tomu, aby sme na možnosť získania eurofondov mohli čo najpromptnejšie zareagovať. Ak sa mestu podarí získať finančné prostriedky, použiť sa budú môcť nielen na rekonštrukciu budovy, ale aj na zakúpenie interiérového vybavenia a vybudovania detského ihriska. Celkové náklady projektu sú 217.000,00 €.

Realizáciu samozrejme nemožno očakávať v niekoľko mesačnom časovom horizonte, Ide o tzv. dvojkolový systém schvaľovania – najskôr sa schvaľuje projektový zámer, po jeho pozitívnom hodnotení môže mesto predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. V podobnom „dvojkolovom systéme“ získalo mesto finančné aj na rekonštrukciu materskej školy na Robotníckej ulici.

Zverejnenie výzvy a pripravovaný projektový zámer sú však dôležitým začiatkom procesu. Veríme, že tak ako viacero krompašských projektov si zaslúžilo podporu štátu či EÚ, podobne aj zámer vynoviť priestory detských jaslí získa pozitívne hodnotenie. O úspešnosti posúdenia projektového zámeru Vás budeme samozrejme informovať. Dúfame, že to bude čo najskôr.