Činnosť podľa schváleného cieľa projektu a aktivít uvedených v projekte
"Podpora a rozvoj integrácie marginalizovanej rómskej komunity v meste Krompachy prostredníctvom terénnej sociálnej práce."

 • Terénna sociálna práca s jednotlivcom, rodinou, skupinou v ich prirodzenom prostredí založená na poradenskom princípe (vyhľadávanie klientov, osobný kontakt s klientmi v ich rodinnom prostredí, diagnostikovanie problémov, podávanie návrhov na riešenie problémov). V rámci výkonu terénnej sociálnej práce sa riadiť etickým kódexom sociálnych pracovníkov
 • Vytvorenie sociálnej mapy obyvateľov. (osobný kontakt s klientmi vo všetkých lokalitách mesta, zisťovanie rodinnej a sociálnej anamnézy). Z vytvorenej sociálnej mapy možnosť poskytnutia potrebných štatistických údajov
 • Vyhľadávanie sociálne vylúčených klientov a rodín, ktorí nezvládajú alebo zanedbávajú starostlivosť o maloleté deti a rodín v ktorých sa vyskytujú rozličné závislosti, resp. u nich dochádza k násiliu. Oznamovanie uvedených skutočností príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Podporovanie samostatnosti klientov a ich zodpovednosti za riešenie svojich problémov. Vedenie klientov k upevňovaniu potrebných hygienických návykov a udržiavaniu čistoty domácností
 • Spolupôsobenie pri výchovných opatreniach uložených súdom alebo ÚPSVaR.
 • Oznamovanie skutočností rozličným inštitúciám  (PZ, ÚPSVaR, Okresný súd a pod.) - vyjadrenia k správam o povesti, vyjadrenia k rozhodovaniu vo veciach výchovy a výživy maloletých
 • Spolupráca so školami v rámci mesta (zabezpečovanie zápisu maloletých detí, vybavovanie dotácií na stravu a školské pomôcky, sprostredkovanie komunikácie medzi školou a rodinou)
 • Spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami, detskí pediatri (zabezpečenie pravidelného očkovania maloletých detí, šetrenie v rodinách, kde dochádza k zanedbávaniu zdrav. starostlivosti )
 • Dohľad nad plnením rodičovských povinností (zabezpečenie základnej výživy a nevyhnutného ošatenia pre maloleté deti )
 • Výplata dávok osobitného príjemcu, zabezpečenie dohľadu nad účelným využitím dávok osobitného príjemcu
 • Sprostredkovanie aktivít zameraných na predchádzanie vzniku sociálno patologických javov a podporu vhodného využívania voľného času u detí a mládeže - vytvorenie klubovne pre voľno časové aktivity - podchytenie problémovej mládeže. Je nutné podchytiť tých najmenších, ktorých je možné ešte formovať.