Názov  prvej stavby:

„Úprava obslužnej komunikácie  medzi blokmi  ul. Cintorínskej “

SO  01 Obslužná komunikácia

SO 02 Parkovisko

SO 03 Oporný múrik

Miesto stavby:                                   

Krompachy ulica Cintorínska, za objektom Domu služieb v Krompachoch a  obytným domom Hlavná  č. 30, 31.

Navrhovaná stavba rieši výstavbu obslužnej komunikácie, ktorá bude obojsmerná a plynulo sa napojí na ul. Cintorínsku, komunikácia bude ukončená asfaltom. Okolo obslužnej komunikácie v časti od ul. Cintorínska sa zrekonštruuje oporný múrik.  

Vytvoria sa nové parkoviska, ktoré  budú napojené na obslužnú komunikáciu  bude vytvorených 7 parkovacích miest, z toho jedno miesto pre osobu so zdravotným postihnutím.  Parkoviská  sú situované  za bytovým domom Hlavná  č. 30, 31 z južnej strany. Parkoviská budú vzdialené od bytového domu 4,0 m. Nové parkoviska  budú mať  povrch z betónovej dlažby a polovegetačných  tvárnic.

 

Parcelné čísla a druhy kultúry stavebného pozemku podľa katastra nehnuteľnosti:

Pozemok  parcela  C KN č. 2998 v katastrálnom území  Krompachy, zastavané plochy a nádvoria.

 

Názov  druhej stavby:

„Prepojenie  obslužnej komunikácie a vytvorenie parkoviska  “

SO  01 Obslužná komunikácia

SO 02 Parkovisko

Miesto druhej stavby:                                    

Krompachy ulica Hlavná stred, za bytovým domom Hlavná č. 24 a pred bytovým domom Hlavná č.32 .

Navrhovaná stavba rieši výstavbu obslužnej komunikácie (objekt SO 01) vrátanie parkoviska  (objekt SO 01) a chodníka, na  pozemku parcela č. C KN 2967 v k.ú. Krompachy. Nová  obslužná komunikácia bude jednosmerná plynulo sa napojí na existujúce vnútroblokové komunikácie. Nová obslužná komunikácia bude mať asfaltový povrch. Bude slúžiť  nie len na prístup k parkoviskám, ale aj ako prístup pre  smetiarske auta. Súčasne sa tam dobuduje aj  spojovací chodník pre peších z betónovej dlažby. Celkovo sa vytvorí 14 nových parkovacích miest z toho jedno miesto pre osobu so zdravotným postihnutím. Nové parkoviska  budú mať  povrch z betónovej dlažby a polovegetačných  tvárnic. 5 parkovacích miest bude napojených na existujúcu vnútroblokovu komunikáciu  za bytovým domom Hlavná č. 24 a  9 parkovacích miest bude napojených z novej obslužnej komunikácie.

Parcelné čísla a druhy kultúry stavebného pozemku podľa katastra nehnuteľnosti:

Pozemok  parcela C KN č. 2967 v katastrálnom území  Krompachy, ostatné plochy.

 

Názov  tretej stavby:

„Vytvorenie parkoviska pri bytovom dome č. 36 a 35 “

SO  01 Obslužná komunikácia

SO 02 Parkovisko

 Miesto stavby:                                   

Krompachy ulica Hlavná stred, medzi bytovými domom Hlavná č. 35 a 36.

Navrhovaná stavba rieši výstavbu obslužnej komunikácie (objekt SO 01) vrátanie parkoviska  (objekt SO 02), na pozemku  parcela č. C KN 2967 v k.ú. Krompachy. Nová  obslužná komunikácia bude obojsmerná a plynulo sa napojí na existujúcu vnútroblokovú komunikáciu spevnenú asfaltom. Nová obslužná komunikácia bude mať povrch z betónovej dlažby a bude slúžiť  pre prístup k parkovacím miestam

Parkovisko bude napojené na novú obslužnú komunikáciu. Nové parkoviska  budú mať  povrch z betónovej dlažby a polovegetačných  tvárnic. Celkovo sa vytvorí 18 nových parkovacích miest z toho jedno miesto pre osobu so zdravotným postihnutím. Parkoviska sú navrhované 0,5m od obvodových stien bytového domu Hlavná č. 35 a 36.

Parcelné čísla a druhy kultúry stavebného pozemku podľa katastra nehnuteľnosti:

C KN č.2967 v katastrálnom území  Krompachy, zastavané plochy a nádvoria.

 

                                              Ing. Anna Čupajová

                                              Stavebný úrad Krompachy