Názov projektu: „Cyklistický chodník KROMPACHY centrum smer SLOVINKY“

Názov prijímateľa: Mesto Krompachy

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Kód projektu v ITMS2014+: 302010M102

Názov OP: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Výška nenávratného finančného príspevku: 96 601,55 EUR

Celková výška oprávnených výdavkov: 101 685,84 EUR

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu " Cyklistický chodník KROMAPCHY centrum smer SLOVINKY" je realizácia stavby, ktorá rieši realizáciu asfaltových úprav krytu vozoviek, doplnenie dopravného značenia a výstavbu nových konštrukcií odpočívadiel s prvkami drobnej architektúry. V rámci implementácie projektu sa vyznačia cyklistické koridory na existujúcich komunikáciach - ul. Zemanská, ul. Banícka štvrť a ul. Dolina (III./3255) a z časti účelovej komunikácie vznikne cyklistická cestička. Implementáciou projektu dôjde k zvýšeniu bezpečnosti pohybu cyklistov a vytvoria sa tak podmienky bezpečného a pohodlného pohybu cyklistov v danej časti mesta Krompachy. Projekt bude zabezpečovať zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky segregáciou cyklistických komunikácií (vytvorením/vybudovaním samostatnej cyklistickej cestičky s odpočívadlom) a budovaním cyklistických komunikácii a zároveň sa realizáciou zabezpečí zvýšenie úrovne infraštruktúry pre cyklistov prostredníctvom doplnkovej cyklistickej infraštruktúry (odpočívadla,cyklostojany, a pod.).