Názov projektu: „KROMPACHY - Rekonštrukcia objektu MŠ na Robotníckej ulici“

Názov prijímateľa: Mesto Krompachy

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Kód projektu v ITMS2014+: 302020K862

Názov OP: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Výška nenávratného finančného príspevku: 261 842,59 EUR

Celková výška oprávnených výdavkov: 275 623,78 EUR

 

Cieľ projektu:

Zámerom projektu KROMPACHY – Rekonštrukcia objektu MŠ na Robotníckej ulici je rekonštrukcia pôvodnej budovy materskej školy s následný rozšírením kapacitných možností materskej školy prostredníctvom zmeny dispozičného riešenia budovy. Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie predškolského vzdelávacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy a zároveň aj bezbarierizácia a zníženie energetickej náročnosti pôvodnej školskej budovy. Realizáciou projektu v budove materskej školy sa zabezpečí zateplenie obvodového plášťa v rozsahu celého objektu MŠ, rekonštrukcia strechy, elektroinštalácie, zmenou dispozície vnútorného riešenia objektu sa rozšíri kapacita objektu o 1 triedu, t.j. 20 detí, dobudujú sa sociálne zariadenia, šatne, miestnosti pre personál školy. Implementáciou sa rovnako vybuduje dopravné ihrisko a zrekonštruuje sa vonkajší areál materskej školy. Realizácia projektu podporuje rast konkurencieschopnosti regiónu investovaním do vzdelávania detí a rozvoja ich zručností, podporuje sociálnu solidaritu a inklúziu podporou inkluzívneho vzdelávania detí a rozvojom ich zručností. Projekt rovnako podporuje aj vyrovnaný regionálny rozvoj nakoľko investícia je smerovaná do regiónu s vysokou mierou nezamestnanosti, ktorý zaostáva za ostatnými regiónmi Slovenska.