V písomnom oznámení treba uviesť meno a priezvisko, adresu, odhadovanú výšku povodňovej škody na hnuteľnom majetku, stavbe a pozemku.

Písomné oznámenie je potrebné doručiť do podateľne mestského úradu do 28.6.2018 v čase úradných hodín.