Do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie,  na MsÚ v Krompachoch, č. dverí 20,  v čase úradných hodín.