Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:

- kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 34, ods. 2 citovaného zákona a v zmysle Vyhlášky 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- vykonanie 1. atestácie alebo jej náhrady v zmysle § 61 ods. 7 zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 ods. 5 písm. b) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.
- znalosť školskej legislatívy,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
- organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

- prihláška do výberového konania,
- overená kópia dokladov o vzdelaní a o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhrady,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- potvrdenie preukazujúce počet rokov praxe,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času,
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.
- čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c) a písm. e) a ods. 8 písm. c) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Termín podania prihlášky: do 18. júna 2018 na podateľni MsÚ do 12,00 hod.

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia. Na obálke uveďte odosielateľa a napíšte „Výberové konanie na riaditeľa CVČ – NEOTVÁRAŤ.“

Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnia podmienky výberového konania, oznámené najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

Predpokladaný nástup do funkcie od 1. septembra 2018.

 

Ing. Iveta Rušinová, v.r.
primátorka mesta