"Aglomerácia Krompachy - dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu" 

 

zverejnené dňa: 22.05.2018

zvesené dňa: 13.06.2018