Samotný projekt je navrhovaný s cieľom vytvoriť cyklistický chodník stavebne rozdelený na 3 úseky:

Prvý úsek trasy je súčasťou miestnej komunikácie a bude začínať na Zemanskej ulici pri kaplnke. Na tomto úseku sa bude realizovať vyznačenie cyklokoridoru na existujúcej vozovke - vodorovné značenie krytu vozovky striekané farbou.

Druhý úsek sa nachádza na ul. Banícka štvrť - na tomto úseku sa vybuduje samostatný cyklistický chodník s asfaltovým povrchom - tento úsek je odklonený od hlavného dopravného ťahu a bude prioritne slúžiť ako cyklistická cesta a priestor pre malých a veľkých korčuliarov.

Tretí úsek sa nachádza na ul. Dolina smerom k obci Slovinky - na tomto úseku sa bude realizovať vyznačenie cyklokoridoru na existujúcej vozovke - vodorovné značenie krytu vozovky striekané farbou.

Realizáciou projektu teda vznikne ucelená cyklistická trasa v dĺžke 2.310 m, z toho 390 m s úplným vylúčením automobilovej dopravy.

Predmetom projektu je aj doplnenie dopravného značenia a výstavba nových konštrukcií odpočívadiel s prvkami drobnej architektúry (altánky, lavičky, stojany na bicykle, informačné tabule).

Mesto pri príprave projektu uvažovalo s rôznymi lokalitami cyklotrás s cieľom, aby sa čo najviac vyhovelo požiadavkám občanov Krompách a okolia. Starostlivo bolo vyselektovaných viacero lokalít, avšak „Výzva na predkladanie žiadostí z európskych fondov“ prísne určovala podmienky na projekt a samotné umiestnenie cyklotrás. Hlavnou podmienkou predloženia projektu bolo výlučné vlastníctvo pozemkov určených na cyklotrasu a jej umiestnenie v intraviláne mesta (zastavanom území).  Samotná „Výzva“ určovala podmienky nasledovne: Podporené projekty musia prepájať priemyselné zóny, občiansku infraštruktúru a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy.  To znamená, žiadosť o financovanie projektu z EÚ sme nemohli predložiť na rozvoj rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách pre cykloturistiku a budovania turistických cyklotrás.

Z tohto dôvodu sme spracovali projekt s uvedenou lokalitou cyklotrasy a veríme, že po úspešnej ukončení stavby budú aspoň čiastočne naplnené očakávania cyklistov a korčuliarov nielen mesta Krompachy ale aj blízkeho okolia.