Naše mesto skončilo na žalostnom 65. mieste. Triedime málo, no väčším problémom v našom meste sú nedisciplinovaní občania, ktorí do triedených zložiek vhodia odpad, ktorý tam nepatrí. Takýmto  konaním znehodnotia vyseparované zložky a všetok odpad skončí ako zmesový komunálny odpad na skládke. Takto aj snaha tých, čo naozaj triedia, vyjde nazmar.

 

Poradové miesto v rebríčku vzniklo kombináciou dvoch faktorov kľúčových pri zbere a separovaní odpadov. Sú to efektivita a vyťažiteľnosť.

Parameter efektivity nám ukazuje, ako účinne je využitá inštalovaná infraštruktúra. Udáva, koľko gramov v daných komoditách sa vyzbiera v jednom litri. Pod litrami si môžeme predstaviť objemy zberných nádob a vriec, ktoré OZV ENVI - PAK dodáva do domácností. Čím viac gramov odpadu je v týchto objemoch správne zatriedených, tým je systém lepší.
Nie je dôležité len to, aby bol v konkrétnom druhu nádoby ten správny odpad. Ide aj o to, aby tam bol uskladnený správne, teda aby zaberal čo najmenej miesta – plastové fľaše pokrčené, kartónové krabice rozrezané.
 
Druhým kritériom je vyťažiteľnosť. Čím viac kíl na obyvateľa obec ročne vyzbiera, tým je úspešnejšia. Čím je miera vyťažiteľnosti vyššia, tým menej odpadov z obce končí na skládkach a obec šetrí náklady na zber komunálneho odpadu. Úspešné obce navyše primerane využívajú infraštruktúru, ktorá je pre ne k dispozícii. 

Umiestnenie v rebríčku je kombináciou bodov za oba faktory. 
 
Priemerná vyťažiteľnosť na Slovensku je približne 30 kilogramov na obyvateľa ročne. Presné údaje o jednotlivých obciach a mestách nájdete tu: https://bit.ly/2vq2TTH.

 

Majte na pamäti:

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.