Výška nenávratného finančného príspevku je 286.425,00 € a spoluúčasť mesta na projekte je vo výške 15.075,00 €.


Realizáciou tohto projektu v budove materskej školy sa zabezpečí zateplenie obvodového plášťa v rozsahu celého objektu MŠ, rekonštrukcia strechy, elektroinštalácie, zmenou dispozície vnútorného riešenia objektu sa rozšíri kapacita objektu o 1 triedu, t.j. 20 detí, dobudujú sa sociálne zariadenia, šatne, miestnosti pre personál školy. Implementáciou sa rovnako vybuduje nové dopravné ihrisko a kompletne sa zrekonštruuje vonkajší areál materskej školy. V rámci grantu sa zabezpečí aj nové oplotenie areálu a vybudujú sa bezbariérové rampy do objektu škôlky. 

Realizácia projektu podporuje rast konkurencieschopnosti regiónu investovaním do vzdelávania detí a rozvoja ich zručností, podporuje sociálnu solidaritu a inklúziu podporou inkluzívneho vzdelávania detí a rozvojom ich zručností. Projekt rovnako podporuje aj vyrovnaný regionálny rozvoj nakoľko investícia je smerovaná do regiónu s vysokou mierou nezamestnanosti, ktorý zaostáva za ostatnými regiónmi Slovenska. 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola spracovaná na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program.


Aktuálne mesto pracuje na príprave podkladov pre verejné obstarávanie a jeho následnú kontrolu riadiacim orgánom.