Pri týchto požiaroch vznikajú značné materiálne ale aj ekologické škody, ktoré sú zapríčinené najmä ľudským faktorom, a to nedbalosťou, neopatrnosťou a podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa. Likvidácia lesných požiarov prináša so sebou rad komplikácií, s ktorými sa musia zasahujúci príslušníci vysporiadať, ako napr. so zlou dostupnosťou a náročnosťou prírodného terénu, nevhodnými vodnými zdrojmi, nutnosťou nasadenia veľkého množstva síl a prostriedkov a zvýšenou náročnosťou koordinácie zasahujúcich príslušníkov. Okrem toho je likvidácia lesných požiarov spojená aj s veľkými finančnými nákladmi. Je to príliš veľká daň, ktorú musí zaplatiť celá naša spoločnosť za nezodpovedné a nedbalé konanie občanov, ktorí nedodržiavajú jednotlivé príkazy, zákazy a upozornenia.

Podľa štatistických výkazov v územnej pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi došlo v roku 2017 celkovo k 18 lesným požiarom s priamou škodou vo výške 37 050 €, avšak uchránené hodnoty boli vo výške 626 900 €. Z vykonanej analýzy požiarovosti vyplýva, že najväčšími príčinami požiarov sú, tak ako aj v predošlých rokoch, požiare, ktoré vznikli hlavne vypaľovaním suchej trávy (9 požiarov) a manipuláciou s otvoreným ohňom (7 požiarov). Ďalšími príčinami vzniku lesných požiarov bolo spaľovanie odpadov a odpadkov (1 požiar) a 1 požiar bol zapríčinený bleskom.

Predísť vzniku požiarov môžeme najmä:
- dodržiavaním zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
- nevypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov,
- zakladaním otvoreného ohňa v prírode na miestach, ktoré sú na to vyhradené,
- bezpečným uhasením ohňa v ohnisku,
- dodržiavaním zákazu fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- dodržiavaním vyznačených zákazov alebo príkazov týkajúcich sa ochrany pred požiarmi.

V prípade spozorovania požiaru je potrebné okamžite ohlásiť požiar na najbližšej ohlasovni požiarov v obci prípadne u správcu lesa alebo na linke tiesňového volania 112, 150.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi upozorňuje občanov, že v prípade zistenia porušenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov môže byť právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi udelená pokuta až do výšky 16 596 € a fyzickej osobe môže byť udelená pokuta za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi v správnom konaní do výšky 331 € a v blokovom konaní do výšky 100 €.

Veríme, že aj s Vašou podporou sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami a spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto nebezpečné obdobie.

mjr. Mgr. Dominik Ďorko
OR HaZZ Spišská Nová Ves