Vážení občania, dovoľte mi zareagovať na situáciu, ktorá v našom meste vznikla z dôvodu ukončenia prevádzky detskej ambulancie MUDr. Anny Petrekovej a následnom prerozdelení detských pacientov medzi pediatrov v Margecanoch a Spišskom Hrušove.

Pre Vašu informáciu uvádzam nasledovné:

Mesto Krompachy uzatvorilo Zmluvu o nájme nebytového priestoru s MUDr. Annou Petrekovou dňa 1.9.2017, predmetom ktorej bol prenájom nebytového priestoru na Mlynskej ulici č. 5 za účelom zriadenia prevádzky detskej ambulancie. Zmluva bola s MUDr. A. Petrekovou uzatvorená na 10 rokov, t.j. do roku 2027, aby sa zabezpečila plnohodnotná a stabilná zdravotná starostlivosť pre detských pacientov.

Dňa 29.12.2017 MUDr. A. Petreková doručila mestu písomnú žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy s uvedením, že žiada ukončiť nájom k 1.1.2018 z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Mesto do tejto doby nedisponovalo informáciou o možnom odchode MUDr. A. Petrekovej a o možnom, resp. plánovanom ukončení nájmu.

Mesto Krompachy ako samospráva nemá kompetencie nutné k riešeniu vzniknutej situácie, nakoľko zabezpečenie dostupnosti zdravotnej a lekárenskej starostlivosti je kompetenciou Košického samosprávneho kraja. Napriek tejto skutočnosti mesto Krompachy okamžite rokovalo s Nemocnicou Krompachy s.r.o. o možnosti zabezpečenia pediatra, ktorý by prevzal ambulanciu MUDr. A. Petrekovej a pacienti by túto zmenu pocítili čo v najmenšej miere. Toto rokovanie však nebolo úspešné, keďže nemocnica v súčasnej dobe nemá kapacity na personálne zabezpečenie tejto pediatrickej ambulancie.

Na základe mojich rokovaní, Košický samosprávny kraj prehodnotil svoje stanovisko a zvážil znovuprerozdelenie obvodov tak, aby krompašské deti boli ošetrované v našom meste. Zajtra, t.j. 5.1.2018, budem osobne v tejto veci opätovne rokovať priamo v Krompachoch s kompetentnými pracovníkmi KSK. V prípade, že nedôjde k dohode, Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu pri Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch v spolupráci s mestom Krompachy má pripravenú petíciu adresovanú Úradu Košického samosprávneho kraja na znovuprerozdelenie zdravotných obvodov pediatrických lekárov, resp. zabezpečenie iného pediatra priamo v meste. Veríme, že aj touto formou otvoríme dialóg s kompetentnými pri riešenie vzniknutej situácie.

Chcem ubezpečiť všetkých občanov, že mesto vyvíja v súčasnej dobe maximálne možné úsilie v tejto veci, aj napriek tomu, že nemáme priamy dosah na riešenie tejto situácie. Regionálne zdravotníctvo nie je v priamej kompetencii mesta ale vyššieho územného celku. Veríme, že podniknuté kroky pomôžu zabezpečiť nové prerozdelenie detských pacientov medzi lekárov v našom meste, keďže v súčasnej dobe nie je záujem zo strany atestovaných lekárov prevádzkovať v Krompachoch detskú ambulanciu.

 

                                                                                                                                                                   Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta