Čas rýchle plynie a my sa nestačíme ani čudovať ako sa svet mení. Veď len teraz boli Vianoce  a už sú tu opäť. Prednedávnom sme boli na dovolenke a dnes nám ostali už len krásne  spomienky  a farebné  fotografie. O chvíľu si pripíšeme ďalší rôčik v živote, ale len tí, ktorí budú mať to šťastie, že prekročia prah roku 2018.

Jedni odchádzajú a iní prichádzajú. Prirodzený kolobeh v živote. Niekedy sa nám zdá, že „Pani smrť“ prichádza akosi predčasne... O odchode človeka na druhú stranu nerozhodujeme my sami. Je zaujímavá myšlienka, že ľudia dokážu riadiť  mohutné stavebné stroje, alebo gigantické firmy s desiatkami tisíc ľudí, vedia riadiť družice vo vesmíre, alebo na Marse, vedia sa spojiť telefonicky s iným človekom na druhej strane zemegule v priebehu niekoľko sekúnd, vedia vyrobiť umelé kĺby, ba už aj niektoré orgány, avšak nikto nevie rozkázať svojmu vlastnému telu aby nebolelo, svojmu mozgu, aby nezlyhalo. Naše telo si s nami robí čo chce.  V niektorej nečakanej chvíli si povie: „dosť, už nevládzem“. Nepomôže ani najmodernejšia medicína, ani vysoké bankové konto.

Preto je potrebné žiť tak, aby sme na sklonku života, nikdy neľutovali  čas, ktorý sme prežili.

Je čas adventný a za chvíľu čas vianočný. Čas, kedy by sme sa mali zastaviť, prípadne spomaliť a zamyslieť sa nad tým, čo bolo v našom živote krásne, potlačiť to, na čo je neradno spomínať a najmä, priblížiť sa k ľuďom, najmä k tým, ktorí to potrebujú. Aspoň v tomto čase, keď kresťanský svet očakáva príchod Spasiteľa, mali by sme byť k sebe milší. Nie je umením len kritizovať prácu a správanie iných, ale človek by sa mal niekedy zamyslieť aj nad sebou a porozmýšľať, či správanie a prácu  toho, ktorého človeka  kritizuje, by vedel urobiť lepšie, či jeho prístup k ľuďom a okoliu je lepší, milší ako toho kritizovaného. Práve teraz,  v túto chvíľu je na to čas, čas adventný, čas vianočný....

Vážení spoluobčania,

 za pár rok 2017 zatvorí svoje brány a nám, ktorí spravujeme verejné prostriedky prináleží urobiť Vám odpočet našej práce, práce mestského úradu.

INVESTIČNÁ ČINNOSŤ a VÝSTAVBA.

Tento rok bol na mestskom úrade najmä v znamení spracovávania projektov a podávania žiadostí na poskytnutie dotácií zo štátnych prostriedkov a EÚ fondov.

V roku 2017 sme spracovali a zaslali na príslušné ministerstvá tieto projekty:

Rekonštrukcia objektu Materskej školy na Robotníckej ulici

Cyklistický chodník KROMPACHY, centrum - smer Slovinky

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy (Športový areál)

Lesnícky náučný chodník Líščí vrch

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice (výmena okien)

Zvýšenie bezpečnosti priechodov pre chodcov a cestnej premávky v meste Krompachy

Zároveň sa nám podarilo získať formou dotácií finančné prostriedky na projekty, ktoré sme aj zrealizovali:

 1. Krompachy – bezpečnostný kamerový systém

   Celkové náklady: 39 960 € (dotácia: 32 000 €, vlastné zdroje: 7 992 €)

 1. Oprava miestnej komunikácie na ulici Družstevná Krompachy

    Celkové náklady: 18 521,64 € (dotácia: 7 500 €, vlastné zdroje: 11 021,64 €)

 1. Prestrešenie tribúny – Multifunkčné ihrisko „Pod Okruhliskom“

    Celkové náklady: 36 800 € (dotácia: 10 000 €, vlastné zdroje: 26 800 €)

 1. Obnova Národnej kultúrnej pamiatky - Železiareň, Stará Maša

    Celkové náklady: 47 630,28 € (dotácia: 20 000 €, vlastné zdroje: 27 630,28 €)

 1. 5. Oprava vojnového hrobu z 2. svetovej vojny na cintoríne v Krompachoch

     Celkové náklady: 1 753,12 € (dotácia: 1 400 €, vlastné zdroje: 353,12 €)

V meste v tomto roku bola najväčšou investíciou bola rekonštrukcia divadelnej sály v Dome kultúry. Mesto sa po niekoľko desaťročiach dočkalo dôstojného kultúrneho stánku, za ktorý sa nemusíme hanbiť, keď prídu k nám vystupovať rôzni umelci zvučného mena. Verím, že mnohí ste si vynovenú divadelnú sálu už pozreli. Celkové rozpočtové náklady na rekonštrukciu a modernizáciu divadelnej sály v Dome kultúry predstavovali : 251 tis.€

SOCIÁLNA OBLASŤ:

Mesto Krompachy zabezpečovalo v roku 2017 sociálnu starostlivosť pre sociálne odkázaných občanov, v oblastiach uvedených nižšie v tabuľke. Otvorili sme požičovňu zdravotníckych pomôcok, ktorá je umiestnená v Dome s opatrovateľskou službou na Lorencovej č. 12. Mesto zakúpilo zariadenia ako sú napr. polohovateľná posteľ, antidekubitný matrac, invalidný vozík a pod. v hodnote 1000 €.

Výdavky na sociálne zabezpečenie obyvateľov v r. 2017

Opatrovateľská služba - 52 063  €; služba poskytovaná pre 41 osôb, z toho 10 v DOS  

Denné centrum seniorov – 8 070 €; počet členov 103

Príspevok na stravovanie dôchodcov – 500 €

Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi – 800 €   

Pochovávanie osôb bez príbuzných  800 €, 2 osoby 

Sociálno-právna ochrana detí a soc. kuratela (podpora rodín a detí z DD) – 4 750 €   

Nocľaháreň – 26 850 €, kapacita 7 miest   

Terénna sociálna práca - 31 398 €

ŠKOLSTVO

Mesto je zriaďovateľom, t.j. financuje a spravuje tieto školy a školské zariadenia:

 1. Základnú školu na Zemanskej ulici.
 2. Základnú školu s materskou školou na Maurerovej ulici. Materská škola sídli v dvoch budovách. V bývalom D pavilóne školy na Maurerovej ulici, kde je kapacita 50 miest a v budove na Robotníckej ulici, kde je kapacita max. 25 miest.
 3. Základnú školu s materskou školou na ul. SNP. Základná škola má vyučovacie priestory v dvoch budovách a materská škola je umiestnená v jednej budove. V budove materskej školy sú umiestnené aj dve triedy nultých ročníkov.
 4. Materskú školu na Hlavnej ulici, tvoria dve budovy v jednom areáli.
 5. Základná umelecká škola na Námestí slobody, kde sa deti vyučujú v troch odboroch – hudobnom, tanečnom a výtvarnom. Táto škola v meste pôsobí v dvoch budovách, na Námestí slobody a na ul. Mikuláša Šprinca. Má zriadené detašované pracoviská v obci Slovinky, v Kluknave a v meste Spišské Vlachy.
 6. Centrum voľného času sídli na ul. SNP. Výchovnú a vzdelávaciu činnosť vykonáva aj v budovách a telocvičniach základných škôl.

(Špeciálna základná škola nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Jej správu a financovanie zabezpečuje Okresný úrad v Košiciach.)

V priebehu roka mesto financovalo nielen vyššie uvedené školy a školské zariadenia, ale aj školské kluby detí a školské jedálne. Zároveň operatívne riešilo vzniknuté havarijné stavy v jednotlivých zariadeniach.

Z dôvodu vzniknutej praskliny na stene v Materskej škole na ul. Hlavná, mesto poskytlo finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu vo výške 7 800 €. Finančné prostriedky vo výške 4 500 € boli vyčlenené na opravu poškodeného kanalizačného potrubia v tomto zariadení.

V Základnej škole na ul. Zemanskej z dôvodu pretrvávajúcemu problému s kanalizáciou v školskej kuchyni bola vykonaná rekonštrukcia. Zrealizovali sa nové kanalizačné, vodovodné, elektrické, ako aj kúrenárske rozvody a taktiež nová podlaha v kuchyni. S danou rekonštrukciou súviselo aj odborné odpojenie a následné zapojenie elektrických a plynových spotrebičov a vykonanie revízií. Celkové náklady boli vo výške 12 000 €. Zároveň do školskej kuchyne bol zakúpený aj nový veľkokapacitný  plynový kotol  vo výške 5 000 €.

Z dôvodu havarijného stavu v Základnej umeleckej škole – (popraskaný a padajúci strop v prepojovacej  chodbe) mesto poskytlo škole finančné prostriedky vo výške 5 000 €.     

V budove bývalej školy na ul. Mikuláša Šprinca, kde sú toho času umiestnené výtvarné a tanečné odbory Základnej umeleckej školy, sme z vlastných prostriedkov mesta zrekonštruovali vykurovanie objektu. Staré, takmer 50 ročné elektrické pece sme demontovali, zriadili plynovú prípojku a v objekte sme kompletne zabezpečili ústredné vykurovanie plynovými kotlami. V roku 2018  plánujeme  s rekonštrukčnými prácami pokračovať.

Tabuľka o počte detí, predškolských a školských zariadeniach

 

Názov školy, školského

Počet žiakov v šk. roku

zariadenia

2016/17

2017/18

ZŠ Zemanská

210

219

ZŠ Maurerova

388

376

ZŠ SNP

 

312

349

MŠ Hlavná

100

98

  MŠ Robotnícka a Maurerova

69

71

 MŠ SNP

32

16

ZUŠ

 

510

579

CVČ

 

548

574

 

Plány v roku 2018

V nasledujúcom roku by sme v prvom rade chceli zrealizovať projekty, na ktoré sme predložili žiadosti o dotácie. (uvedené vyššie v ods. č. 1) a taktiež projekty, na ktoré sme už dotácie získali. Je to projekt na rozšírenie a rekonštrukciu Materskej školy na ul. SNP a úpravu predstaničného priestoru pred Železničnou stanicou v Krompachoch. O obidvoch projektoch som Vás už niekoľkokrát informovala.

Verím, že Košický samosprávny kraj v  roku 2018 bude rekonštruovať cestu II. triedy od opraveného mosta Ružín až po mesto Spišské Vlachy, pretože na túto stavbu sú príslušným riadiacim orgánom schválené finančné prostriedky. Ak sa táto stavba  bude realizovať, tak v našom meste sa opraví križovatka Hlavná a autobusová zastávka na Trangusovej ulici v smere na Spišskú Novú Ves. Podrobnejšie o plánoch prác Mestského úradu v budúcom roku 2018 Vás budem informovať v januárovom čísle, keď bude poslancami Mestského zastupiteľstva schválený rozpočet na budúci rok.

Vážení spoluobčania

Blížia sa sviatky lásky, pokoja a mieru. Sviatky, kedy by nikto nemal ostať sám. Preto Vám všetkým chcem zaželať, aby ste ich prežili v zdraví, v kruhu svojich najdrahších a najmilších.

Najkrajšie darčeky tie nie sú v krabičkách, tie máme ukryté len v našich srdiečkach.

V ten večer vianočný skúsme si ich priať, možno ich prinesie ten, kto  nás má rád.

Nech šťastie a radosť vládne u Vás doma, nech obchádza Vás nešťastie a smola.

Nech pohoda vládne nad vianočným stolom a láska prevláda nad zlým slovom.

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok Vám zo srdca želá Vaša primátorka.

 

Ing. Iveta Rušinová