Zámerom projektu obnovy Národnej kultúrnej pamiatky železiareň, zlieváreň, Stará Maša k.ú. Krompachy, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 2354/0 je zabrániť ďalšej fyzickej deštrukcii objektu NKP, ktorý je v kritickom – havarijnom stave.

Cieľom obnovy je vytvorenie stálej expozície za účelom prezentácie poznatkov z dejín jednej z najvýznamnejších železiarní v regióne Spiša ako aj Slovenska a jej sprístupnenie odbornej a širokej laickej verejnosti ako súčasti turistickej trasy „Železná cesta“.

 

 

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“.