Na pracovisku IOMO vybavíte:

Výpis z listu vlastníctva
Výpis z obchodného registra
Výpis z registra trestov

Všetky dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne účely.

 

Výpis z listu vlastníctva

Na ktoromkoľvek IOMO môžete požiadať o vydanie výpisu za nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej viazanosti. Nie je tak potrebné navštíviť IOMO v mieste svojho trvalého bydliska.
Výpis z listu vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje zapísané v liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu. Na pracoviskách IOMO môžete získať úplný Výpis z listu vlastníctva alebo čiastočný Výpis z listu vlastníctva.
Občan sa pri vybavovaní Výpisu z lista vlastníctva preukáže platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Doba vybavenia: do 24 hodín alebo v ďalší pracovný deň v prípade podania žiadosti cez víkend alebo vo sviatok.


Obchodný register

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania a zoznam konateľov. Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu.O Výpis z obchodného registra môže požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu.
Občan sa pri vybavovaní obchodného registra preukáže platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Doba vybavenia: okamžite na počkanie po podaní žiadosti.


Register trestov

Register trestov je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra SR.
Výpis z registra trestov je listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená, a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené /vymazané/.

Žiadateľ preukazuje svoju totožnosť týmito spôsobmi:

občan Slovenskej republiky:
- platným občianskym preukazom alebo
- cestovným pasom a originálom rodného listu
cudzinec s povoleným pobytom na území SR:
- originálnym dokladom o povolení na pobyt vydaným v SR a originálnym rodným listom úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym znalcom - prekladateľom
- alebo iným originálnym dokladom preukazujúcim totožnosť a originálnym rodným listom úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym znalcom - prekladateľom
■ splnomocnenec:
- vlastnoručný doklad totožnosti,
- úradne overené splnomocnenie na úkon nie starší ako 30 dní
- rodný list (originál/overená kópia) žiadateľa

Doba vybavenia: približne 10 min. po odoslaní žiadosti.

Doslovný výpis je vybavený nasledujúci pracovný deň po zadaní žiadosti.

 

Cenník poplatkov

Sprostredkovanie Výpisu z katastra nehnuteľnosti - 7,90 eur
Sprostredkovanie vyhotovenia a vydania Výpisu z obchodného registra - 4,50 eur
Sprostredkovanie Výpisu z registra trestov - 3,90 eur