P O Z V Á N K A


V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

33. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, ktoré sa uskutoční dňa

4. októbra 2017 (streda) o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.


Program:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Interpelácie poslancov MsZ
5. Dohoda o vyprataní predmetu nájmu so spol. Leader Light s.r.o.
6. Diskusia.
7. Záver.

 

 


                                                 Ing. Iveta RUŠINOVÁ, v. r.