• budova so súp. č. 346 na ulici Trangusovej v Krompachoch (budova Mestských lesov KROMPACHY) vrátane zastavaného pozemku - parcela C-KN 1148, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 239 m2 a priľahlého pozemku – parcela C-KN 1146, záhrady s výmerou 887 m2, zapísané v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy.