1. Najčastejšou otázkou, ktorú počúvam je, prečo netečie voda na cintoríne.

Pred viac ako tridsiatimi rokmi v akcii „Z“, vtedajšie Prevádzkarne, ktoré boli prevádzkou Mestského národného výboru (MsNV), spolu s obyvateľmi z Cintorínskej ulice zrealizovali studne pod hotelom Plejsy a vybudovali vodovod až na cintorín. Vodovod bol vedený vedľa potoka, ktorý tečie z Plejsov. Tento potok postupne vlastníci pozemkov v jeho okolí uložili do potrubia, vybudovali domy a ohradili si pozemky. Na jednom pozemku, vo vlastníctve súkromnej osoby je aj šachta s uzáverom vody, odkiaľ je vedená vetva na cintorín.

Vlani sme zistili, že voda na cintorín netečie. Keďže bolo veľké sucho, predpokladali sme, že pravdepodobne sa voda v studniach stratila. Avšak ani po dažďoch voda netiekla. Nevieme zistiť príčinu a ani miesto poruchy, pretože vodovodné potrubie aj šachta s uzatváracím ventilom sa nachádzajú na súkromných pozemkoch, a tak k nemu nemáme voľný prístup. Tak, ako to bolo v minulosti zvykom, keďže vodovod bol postavený ako aktivita MsNV v akcii “Z“, bol bez príslušného povolenia a projektovej dokumentácie. Preto sa pravdepodobne nedostal do majetku mesta a nie je nám známe, či sa niekedy vôbec na tomto potrubí vykonávali nejaké opravy. Dlho sme zisťovali, ako by sa dal súčasný vodovod využiť, avšak nenašli sme žiadne riešenie. Preto sme pristúpili na myšlienku, že napojíme výtoky na cintorínoch na verejný vodovod. Bola to najjednoduchšia a najlacnejšia alternatíva. Avšak, keď sme chceli dať spracovať projektovú dokumentáciu na realizáciu prípojky z verejného vodovodu, správca cintorína nás upozornil, že už v súčasnosti chodia niektorí „šporovliví“ občania a naberajú si do bandasiek vodu z výtoku na Dome smútku a na piatich, či desiatich litroch sa snažia ušetriť na vode v domácnostiach. Z tohto dôvodu sme boli nútení túto alternatívu zavrhnúť a hľadať iné riešenie.

V najbližšom období sa začne s realizáciou vodovodnej prípojky, ktorá bude vedená z už vybudovanej studne pri bytovom dome Maurerova 60, odkiaľ bude tiecť úžitková voda na cintorín „Ovakar“ aj na cintorín pri Dome smútku.

Vážení občania, aj touto cestou sa Vám chcem ospravedlniť za oneskorenie s realizáciou vodovodnej prípojky, no bolo potrebné pozemky, kadiaľ povedie vodovod majetkovoprávne vysporiadať, zabezpečiť polohopisné a výškopisné zameranie, spracovať projektovú dokumentáciu a vybrať prostredníctvom verejného obstarávania dodávateľa stavby. Všetko sú to zdĺhavé procesy a stačí, že sa jedno koliesko súkolia zasekne a už vzniká časový problém. Všetky tieto prípravné procesy sú už pred koncom a verím, že v najbližšej dobe začneme s realizáciou samotného vodovodu.

Rekonštrukcia strechy nad divadelnou sálou Domu kultúry.

Určite ste si všimli, že sme začali opravovať strechu na Dome kultúry. Strešná konštrukcia v divadelnej sále bola v havarijnom stave. (viď. obrázok) Po čiastočnej oprave nosnej časti strechy nad javiskom, sme pristúpili z bezpečnostných dôvodov k uzatvoreniu celej divadelnej sály, pretože sme nevedeli, čo sa skrýva pod podhľadmi nad hľadiskom. S rekonštrukciou strechy sme začali, ako sa hovorí, „v hodine dvanástej“. Súčasťou rekonštrukcie bude aj výmena stropných podhľadov, elektrických rozvodov, osvetlenia a ozvučenia  divadelnej sály Domu kultúry. Po odmontovaní sedadiel sme zistili, že aj podlahové stupne pod sedadlami sú vo veľmi zlom technickom stave. Taktiež bude potrebná výmena všetkých vchodových dverí, nové omietky pod obkladmi stien, ktoré sú zničené a bojím sa, že odkrývaním ďalších stavebných konštrukcií zistíme ďalšie nedostatky o ktorých sme nevedeli. Mali sme cieľ ukončiť rekonštrukciu do jarmoku, avšak nešťastné výberové konanie dodávateľa nám odsúvalo stále termíny začatia. V prvom kole víťazom súťaže bol dodávateľ z Košíc, ktorý chcel zrealizovať celú rekonštrukciu za dvanásť dní. Keďže lehota výstavby bola jedným z hodnotiacich  kritérií, tento uchádzač získal najviac bodov. Pretože každý rozumný človek vedel, že lehota uvedená v súťaži je nereálna, vyzvali sme víťazného uchádzača, aby predložil harmonogram prác, ktorým preukáže, že v uvedenej lehote stavbu ukončí. Harmonogram predložil a keď sme ho vyzvali nech začne stavbu realizovať, až na základe telefonických urgencií nám oznámil, že na stavbu nenastúpi. Boli sme nútení verejné obstarávanie zopakovať. Víťazný uchádzač druhého verejného obstarávania už na stavbe pracuje. Lehotu výstavby stanovil na 60 dní, takže s najväčšou pravdepodobnosťou na jarmok divadlo nebude otvorené. Na slávnostné otvorenie divadelnej sály sme pre Vás pripravili koncert Štátnej filharmónie z Košíc, ktorá vlani vystúpila v Krompachoch s veľkým úspechom. Ak nebude do tejto doby divadlo opravené, Štátna filharmónia s populárnymi melódiami vystúpi na tribúne dňa 23. septembra, t.j. v sobotu o 19.00 hodine.

 

Oprava miestnych komunikácií.

Začiatkom leta sme sa sústredili na opravu asfaltových chodníkov na sídlisku Mier, cesty pred bytovým domom na Trangusovej ul., vyspravili sme väčšie úseky na ul. SNP a na križovatke Hlavná - Cintorínska ul.. Dodatočne sme do plánu opráv zaradili ešte chodník pred bytovým domom Lorencova 9. Dodávateľ zatiaľ ešte neukončil všetky naplánované vysprávky najväčších výtlkov v meste. Drobné výtlky budeme opravovať sami, vlastnými kapacitami. Asfaltérske práce sú veľmi drahé a tento rok ich robíme z vlastných prostriedkov. Každý rok sa snažíme vyasfaltovať buď väčšie úseky, alebo celé ulice, ktoré to najviac potrebujú. Ešte chceme ukončiť rekonštrukciu chodníkov a schodov k bytovému domu Maurerova 30, 31. Môžem smelo povedať, že od jeho výstavby, t.j. od začiatku šesťdesiatych rokov nebolo na tomto chodníku nikdy nič urobené. Vznikne nám tak ďalší malebný kút v meste.

 

Oprava budovy Pošty - parkovisko

Budova pošty čo nevidieť dostane nový šat. Interiér a exteriér pošty nebol hodný pre štátnu organizáciu pôsobiacu v 21. storočí. Mesto niekoľkokrát vyzývalo Slovenskú poštu, aby opravila svoju budovu a upravila vnútorné priestory pre svojich klientov, avšak dlho neúspešne. Až na základe oslovenia poštového ombudsmana pána Jasovského a jeho ochoty pomôcť došlo k náprave a Slovenská pošta konečne upravuje svoju budovu.

Zároveň si ľudia neustále žiadajú, aby mesto opravilo aj parkovisko za poštou. Táto oprava zo strany mesta nie je možná, pretože parkovisko je vo vlastníctve samotnej pošty. Niekoľkokrát mesto prejavilo záujem o odkúpenie predmetného pozemku, avšak na dražbe sme neboli úspešní. Veríme, že spolu s opravou budovy, pošta opraví aj parkovisko pre svojich klientov.

 

Oprava fasády Jubilejného domu.

Bytové domy sa postupne opravujú a mesto je aj vďaka ich vlastníkom, čím ďalej tým krajšie. Vstup do mesta je okolo budovy Jubilejného domu, ktorý bol postavený na začiatku devätnásteho storočia. Keďže táto budova už dlho nebola opravovaná, požiadali sme nájomcu, spoločnosť Termokomplex, s.r.o. o opravu vonkajšej fasády. Náklady na opravu mesto hradí z vybratého nájomného. Môžem s potešením konštatovať, že opravený objekt rozjasnil vstup do mesta. Na budúci rok Košický samosprávny kraj v rámci opravy cesty II. triedy, od hranice okresu Košice – okolie až po Spišské Vlachy opraví aj križovatku, ktorá je veľmi neprehľadná. Vybudujú sa tu dva nové odbočovacie pruhy. Vhodný by bol kruhový objazd, avšak nepustí nás zastavaný priestor.

 

Vážení spoluobčania,

chcela by som Vás ešte raz a opätovne požiadať o separovanie komunálneho odpadu. Je to problém, ktorý ma neustále trápi a ktorom som už niekoľkokrát zmieňovala aj v týchto novinách. Vždy si kladiem otázku: „Záleží nám vôbec ľuďom žijúcim na Slovensku na krajine, na životnom prostredí, ktoré nás obklopuje, na prírode, ktorú zanecháme svojim deťom a vnúčatám?“ Máme plné ústa slov, akú nádhernú máme krajinu, pýšime sa krásami našich veľhôr - Tatier, termálnymi kúpaliskami, hlbokými jaskyňami, len nevidíme, čo vlastne spôsobujeme svojou činnosťou, lenivosťou a benevolenciou. Verte, že naši potomkovia možno už o niekoľko rokov nás budú nenávidieť za to, čo sme im zanechali. Preplnené skládky odpadov, zdevastované lesy a rieky plné plastových fliaš, zamorené podzemné vody, ktoré sú teraz našim národným pokladom. Pri pohľade na preplnené kontajnery na komunálny odpad, v ktorých je množstvo plastových fliaš, papier, igelitové tašky, či krabice od mlieka som presvedčená, že mnohí občania separáciu komunálneho odpadu totálne ignorujú. Opätovne vyzývam obyvateľov, aby sme všetci priložili ruku k dielu a triedili odpad. Ľudia sú voči separovaniu ľahostajní aj napriek tomu, že chcú žiť v čistom prostredí tak, ako v západných krajinách. Opýtajte sa svojich známych, ktorí žijú, prípadne pobudli istý čas napríklad v Rakúsku, Nemecku, Holandsku, či aj tam ľudia tak ľahostajne pristupujú k triedeniu odpadu. Pre ľudí žijúcich v západných krajinách je úplnou samozrejmosťou triediť odpad. Vedia to už aj malé deti. A u nás to nevie dospelý človek!

Separácia odpadu nemá dopad len na prírodu, ale aj na naše peňaženky. Tak, ako som už v minulosti niekoľkokrát uvádzala, za likvidáciu komunálneho odpadu mesto platí z vlastných prostriedkov, ktoré získa od obyvateľov ako poplatok za komunálny odpad, alebo musí doplatiť poplatky z vlastných zdrojov. Keby sa náklady každoročne nezvyšovali, určite by sme mali viac prostriedkov či už na opravu ciest, na kultúru, detské ihriská a pod. Za separované zložky komunálneho odpadu mesto (teda aj my všetci) neplatí. Jeho likvidáciu zabezpečujú výrobcovia. Preto je z našej strany viac ako nezodpovedné, že nepomáhame mestu a prírode kde žijeme, ale odpadom zamorujeme krajinu, kde sa tento odpad ukladá. Nepomáhame sami sebe, ale tým, ktorý na odpade zarábajú.

Preto Vás, opätovne žiadam, prosím a vyzývam, separujte komunálny odpad. Plasty, papier, sklo, tetrapaky (obaly od mlieka džúsov a pod.) sa pravidelne odvážajú. Sú na to v meste vytvorené podmienky, či už pri bytových domoch, alebo v rodinných domoch.

Mesto na vlastné náklady prvýkrát objednalo vyumývanie smetných nádob, pretože v horúčavách, ktoré priniesli uplynulé dni sa šíril v ich okolí zápach. Veríme, že aj takýmto spôsobom sme prispeli k neznečisťovaniu ovzdušia. Ak by sme mali viac prostriedkov, čistili by sme nádoby častejšie.

 

Vážení spoluobčania,

V tomto roku mesto pripravuje ďalšie projektové dokumentácie a žiadosti o dotácie, no ako som už vyššie uvádzala, proces od prvého zámeru až po konečnú realizáciu je zdĺhavý. K tomu pristupuje nekonečný príbeh s verejnými obstaraniami dodávateľov. Niektoré procesy trvajú až do dvoch rokov. V rámci plánu opráv chceme postupne upravovať materské školy, ako aj vybudovať nové odborné učebne pre žiakov základných škôl a skrášliť zeleň v lokalite Hlavná stred.

V mesiaci august sa v Krompachoch v priestoroch bývalej učňovskej školy na Hornádskej ulici otvorila nová stolárska dielňa, kde v súčasnosti pracuje 8 osôb. V tejto dielni sa budú vyrábať nábytky pre oddelenia policajného zboru. O danú výrobu malo záujem mnoho miest na Slovensku, ale my v Krompachoch sme boli úspešní. Predpokladá sa nárast pracovných miest na 15 a nevylučujeme ani skutočnosť, že v budúcnosti sa uvedený počet pracovníkov môže navýšiť. V porovnaní s investorom akým bol v Krompachoch napr. Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o. je to len malá kvapka v mori, no aj napriek tomu sa teším z každého novovytvoreného pracovného miesta v Krompachoch. Čo nevidieť mesto podpíše nájomnú zmluvu s novým investorom v Mestskom priemyselnom parku. O tom napíšem viac po zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ak poslanci nájomnú zmluvu schvália.

 

Počas letných dní sa môžu obyvatelia Krompách so svojimi ratolesťami do sýtosti vyhrať na detskom ihrisku, ktoré sme zrealizovali v parku v centre mesta. Príjemnú atmosféru a úkryt pred ostrými slnečnými lúčmi dotvára okolitá zeleň. Návštevníci však musia rešpektovať návštevný poriadok parku. Mnohí z nich však pri vstupe do parku na tento poriadok zabúdajú. V parku sa nachádzajú Pamätníky padlých obetí v 1. a 2. svetovej vojne a aj napriek tomu, že je to pietne miesto, deti hrajúce sa v parku nevynechávajú ani tieto pamätníky. Svojou hrou a skákaním po pamätníkoch zneucťujú pietne miesto. Dokonca ich v tom podporujú aj samotní rodičia, ktorí svoje deti tam často krát aj sami vyložia. Pravdepodobne si neuvedomujú, že okolie pamätníkov nie je nijak chránené a tak môže u detí ľahko dôjsť k úrazu. Mrazí ma pri pohľade na skákajúce deti na pamätníku, pretože si predstavujem, čo môže spôsobiť ich pád rovno na kamennú dlažbu. A to už nehovorím, že už niekoľkokrát som videla na pamätníku aj deti s bicyklom. Taktiež chcem poprosiť rodičov, aby kontrolovali svoje deti, pretože vytrhávajú kvety z kvetináčov a tak ničia to, čo je v meste pekné a oku lahodné. Tešme sa zo všetkého čo je pekné, užívajme si leto plným dúškom pretože je krátke a buďme k sebe milí, pretože nikdy nevieme, či toho človeka ešte na druhý deň stretneme.

 

Vážení spoluobčania, chcem Vám všetkým popriať krásne prežitie pomaly odchádzajúceho leta a teším sa, že sa spolu stretneme na Krompašskom jarmoku, ktorý sa bude konať v dňoch od 21.9 - 23.9.2017. Máme pre Vás pripravený bohatý kultúrny program a veľa predajcov, ktorí sa tešia na Vašu návštevu.