Ukazovateľ

k 31. 12. 2006
Počet obyvateľov

8626

z toho ženy

4398

Priemerný vek obyvateľstva

33 rokov

Sobáše

84

Rozvody

27

Narodení

99

Zomrelí

55

z toho do 1 roku

0

z toho do 28 dní

0

Prirodzený prírastok

44

Prisťahovaní

87

Vysťahovaní

164

Prírastok (úbytok) sťahovaním

- 77

Celkový prírastok (úbytok)

4

Veková štruktúra obyvateľstva
predproduktívny vek (0-14)

1538

z toho muži

735

z toho ženy

803

produktívny vek

6200

muži (15-60)

3144

ženy (15-60)

3056

poproduktívny vek

888

muži 61 +

349

ženy 61 +

539