28. 3. 2011 -

CENA MESTA pri príležitosti Dňa učiteľov

Ivan KUCHÁR
-    za celoživotnú ušľachtilú prácu pedagóga

Ján MERJAVÝ
-    za celoživotnú ušľachtilú prácu pedagóga


23. 9. 2011 -

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA KROMPACHY

Martin NEUBELLER

CENA MESTA

Ing. Ladislav MIKLOŠ
-    za rozvoj mesta, hutníctva a aktívnu činnosť v záujmových organizáciách mesta Krompachy
Stolnotenisový oddiel Pokrok Krompachy
-    za aktívnu propagáciu nášho mesta v športovej oblasti

ČESTNÉ UZNANIE PRIMÁTORA MESTA

Dušan MEDVEC
-    za dobrovoľné darovanie krvi a ochotu pomôcť prinavrátiť zdravie tým, ktorí to najviac potrebovali

19. 9. 2013

CENA MESTA IN MEMORIAM

MUDr. Ján LATKANIČ
-     za rozvoj a stabilizáciu zdravotníctva v meste Krompachy

CENA MESTA

Karol WOLF

-    za dlhoročné pôsobenie na úseku ochrany pred požiarmi

Andrej SVITANIČ
-    zakladateľovi športovej súťaže Behu ulicami Krompách

OBVODNÉ ODDELENIE POLICAJNÉHO ZBORU  SR KROMPACHY
-    za dobré výsledky v roku 2012

CENA PRIMÁTORKY MESTA

Ing. Belo VARGA
-     za záslužnú  prácu v Zbore pre občianske záležitosti pri MsZ v Krompachoch.

Jozef PATERA
-    za celoživotnú prácu v prospech mesta

ČESTNÉ  UZNANIE  PRIMÁTORKY MESTA

Zdenka STETTNEROVÁ
-    za aktívnu činnosť v Mestskej organizácii Jednoty dôchodcov  Slovenska v Krompachoch.

Anna BORUCKÁ
-    za aktívnu činnosť v Mestskej organizácii Jednoty dôchodcov  Slovenska v Krompachoch

Mgr. Eva VALKOVÁ
-    za aktívnu činnosť v Mestskej organizácii Jednoty dôchodcov  Slovenska v Krompachoch.

Janka KAROLČÍKOVÁ
-    za aktívnu činnosť v Základnej organizácii  Slovenského  zväzu protifašistických bojovníkov v  Krompachoch.

Helena CEHLÁROVÁ
-    za aktívnu činnosť v  Únii žien Slovenska v Krompachoch

Rozália KOPANCOVÁ
-    za aktívnu činnosť v  Únii žien Slovenska v Krompachoch

Terézia GRIEGEROVÁ
-    za aktívnu činnosť v  Únii žien Slovenska v Krompachoch

Gabriela KOVALIKOVÁ
-    za aktívnu činnosť v Slovenskom zväze zdravotne postihnutých v Krompachoch

Helena BŐHMEROVÁ   
-    za aktívnu činnosť v Dennom centre seniorov