23.9.2005    

CENA MESTA in memoriam

  Ján BUC
za celoživotnú starostlivosť o požiarnu ochranu mesta Krompachy

 

CENA MESTA

  Základná umelecká škola
pri príležitosti 50.výročia založenia

Basketbalový klub
pri príležitosti 50. výročia založenia

 

CENA PRIMÁTORA MESTA

  Ing. Vladimír OČVÁR
MUDr. Jiří KOZEL
za záslužnú činnosť v oblasti basketbalu v našom meste

Rudolf ŠTANCEL
za záslužnú činnosť a rozvoj športu v našom meste

 

ČESTNÉ UZNANIE PRIMÁTORA MESTA

  Kamil PAULÍNY
Igor JENDRUCH

za rozvoj basketbalu v našom meste

24.9.2004

CENA MESTA

  Ján Miľo
za dlhoročnú záslužnú prácu v Slovenskom zväze záhradkárov

Ladislav Šuhajda
za záslužnú prácu v rozvoji lyžiarskeho strediska

Štefan Orlovský
za záslužnú činnosť v prospech mesta, za 30-ročné zaznamenávanie kroniky mesta

 

CENA PRIMÁTORA MESTA

  Katarína Černická
Ján Iľaš
Jozef Ondáš

pri príležitosti DNI MESTA držiteľom diamantovej Jánskeho plakety

20.9.2003

CENA PRIMÁTORA MESTA KROMPACHY

  SEZ a.s. Krompachy
Petrovi Horváthovi
Jaroslavovi Uličnému
Ing. Ľubomírovi Ontkovi

pri príležitosti 90. výročia založenia organizovaného futbalu v Krompachoch

 

ČESTNÉ UZNANIE PRIMÁTORA MESTA

 

Jánovi Golabovi
Štefanovi Golabovi

Vojtechovi Horváthovi

Jurajovi Šoltésovi
pri príležitosti 90. výročia založenia organizovaného futbalu v Krompachoch

 

18.9.2003

CENA MESTA in memoriam

  Jánovi Dugasovi
PhDr. Irene Fischerovej

pri príležitosti 50 výročia založenia Gymnázia v Krompachoch

29.5.2003

CENA MESTA

  Miestnemu odboru Matice Slovenskej v Krompachoch
pri príležitosti 80. výročia

 

CENA PRIMÁTORA MESTA

  Františkovi Birošovi, predsedovi MO MS

 

ČESTNÉ UZNANIE PRIMÁTORA MESTA

  Anne Schusterovej
Mgr. Jozefovi Cirbusov
i

26.9.2002

CENA MESTA

  kolektív dychovej hudby
Anton Macko, in memoriam


 

CENA PRIMÁTORA MESTA

  Ján Lorinc
Ladislav Síkora
Ján Paulovič, in memoriam
Monika Petrášová, riaditeľka CVČ
Matej Pampurik


 

ČESTNÉ UZNANIE PRIMÁTORA MESTA
  Ján ŠVÁBA
Jozef Maňovský
Pavol Harman


21.6.2002

CENA MESTA

  Kolektív Robotníckeho spevokolu

 

CENA PRIMÁTORA MESTA

  Martin Šafář
Gustáv Neubeller, in memoriam


 

ČESTNÉ UZNANIE PRIMÁTORA MESTA

  Rudolf Béreš
Július Mračna
Michal Zimmermann


20.9.2001

CENA MESTA KROMPACHY IN MEMORIAM

  Ing. Štefanovi Tarhajovi
Michalovi Dufferovi


 

CENA MESTA KROMPACHY

  Ing. Ľubošovi Weignerovi
Ervínovi Šumjacimu
Ing. Jozefovi Schurgerovi


 

CENA PRIMÁTORA MESTA KROMPACHY

  Dagmare Kováčovej
Karolovi Stanekovi
Ing. Imrichovi Holečkovi
Ing. Milanovi Cukerovi
MUDr. Jánovi Sivákovi


 

ČESTNÉ UZNANIE PRIMÁTORA MESTA - kolektívu mažoretiek MKS

  Janke Čarnokej
Márii Taškovej
Mariánovi Brutvanovi
Radke Želaskovej
Soni Maculovej


17.5.2001

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA KROMPACHY

  Joachim Reinhart
za obzvlášť významný rozvoj mesta

 

CENA MESTA KROMPACHY

  Ing. Imrichovi Smaržíkovi
za významný spôsob pričinenia sa o hospodársky, kultúrny a športový život v meste

 

CENA PRIMÁTORA MESTA KROMPACHY

  Jens Uwe NIEMEYER
za záslužnú a úspešnú činnosť v prospech mesta

22.9.2000

CENA MESTA - jubilujúcim kolektívom - 100. výročie

  DPZ Krompachy
NsP Krompachy


 

CENA PRIMÁTORA MESTA KROMPACHY - Cantica Christiana k 10. ročnému jubileu

  Františkovi Maliňákovi
Jánovi Ondášovi
Karolovi Wolfovi st.
MUDr. Dobroslavovi Zavřelovi
MUDr. Márii Pačanskej
MUDr. Jozefovi Brutovskému
Jánovi Lorincovi
Andrejovi Svitaničovi
Ing. Vladimírovi Húšťovi


 

ĎAKOVNÝ LIST PRIMÁTORA

  Valérii Borzovej
Ľudovítovi Čurillovi