obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Krompachy:

pásová píla na kov S130 GH

 

Predmetom predaja je pásová píla na kov S130 GH (v.č. 812889).

Výrobca: Optimum Maschinen, Nemecko

 

Technické parametre:

Rezná oblasť Օ 90° -128 mm

Rezná oblasť ▭ 90° - 100 × 150 mm

Rezná oblasť Օ +45° - 94 mm

Rezná oblasť ▭ +45° - 94 × 78 mm

Rezná oblasť Օ 60° - 56 mm

Rezná oblasť □ 60° - 56 × 56 mm

Rozmery pílového pásu  - 1640 × 13 × 0,65 mm

Príkon - 250 W

Elektrické pripojenie - 230 V

Minimálna požadovaná kúpna cena:
Minimálna kúpna cena, za ktorú sa ponúka hnuteľný majetok - pásová píla na kov S130 GH je stanovená Znaleckým posudkom č. 1/2017 zo dňa 22.3.2017 vo výške: 568,20 EUR

Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže : 02.05.2017
Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači.
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 05.06.2017, o 12.00 hod.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby aj právnické osoby.
4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať tieto náležitosti:
- navrhovateľa,
- číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna kúpna cena,
- návrh musí byť podpísaný a datovaný,
- súhlas s podmienkami súťaže, 
- záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi hnuteľný majetok – pásová píla na kov S130 GH v technickom stave v akom sa nachádza za ním navrhnutú cenu.
5. Vyhlasovateľ súťaže trvá na podmienke, že v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 1 mesiaca od termínu splatnosti kúpnej ceny, 
6. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené.
7. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do dňa 05. júna 2017, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.
8. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. 
9. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi všetkým účastníkom do 15 dní od schválenia predaja primátorkou mesta.
10. Výsledok súťaže podlieha schváleniu primátorkou mesta. Termín uzatvorenia kúpnej zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy. V takom prípade bude hnuteľný majetok ponúknutý na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.
11. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
12. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.
Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola vyhlásená.
14. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú:
- súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,
- súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované uvedené v podmienkach súťaže okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah,
- súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená minimálna cena
15. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva referent oddelenia správy majetku a regionálneho rozvoja: Mgr. Miloš Klein, tel. 053/4192228. Ohliadku hnuteľného majetku zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom dohovore – Ing. Štefan Ondáš, tel. 053/4192212, resp. 0917 926 851
16. Znalecký posudok na posúdenie technického stavu a výpočtu hodnoty hnuteľného majetku je dostupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Krompachoch – č. dv. 3.
17. Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka.

 

 Miesto predkladania návrhov

Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:

 

Mestský úrad v Krompachoch
Námestie slobody č. 1
053 42 Krompachy
s viditeľným označením – textom:

„NEOTVÁRAŤ – OVS – pásová píla na kov S130 GH“

 

Vyhodnotenie návrhov

  1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke:poradie návrhu, dátum a čas prijatia návrhu.
    Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.
    3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie návrhov.

    V Krompachoch, dňa 26.04.2017


Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta