výrobnú halu v Hnedom priemyselnom parku stojacu na parcele C-KN 1887/12, vrátane pozemku – parcela registra „C“ KN 1887/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou       3.513 m2 vrátane inžinierskych sietí na Hornádskej ulici v Krompachoch

 

Minimálna požadovaná výška nájomného:

Minimálna výška nájomného bola určená na základe znaleckého posudku č. 156/2013 zo dňa 08.08.2013, vyhotoveného Ing. Jozefom Faithom, Jánošíkova č. 2, Košice.

- výrobná hala (vrátane zastavanej plochy): 5,30 EUR/m2/rok

 

Doba nájmu: nájom bol stanovený na dobu určitú - 10 rokov

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená 26.02.2017 a ukončená 10.04.2017 o 12.00 hod.

 

Komisia pre otváranie obálok a vyhodnotenie predložených súťažných návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy pracovala v zložení:

Predseda: Stanislav Barbuš

Členovia:  Anna Nemčíková

                 Mgr. Miloš Klein

 

Komisia zasadala dňa 10.04.2017 o 13.30 hod. na Mestskom úrade v Krompachoch a konštatovala, že do termínu uzávierky, t.j. do 10.04.2017 boli v zmysle vyhlásených podmienok verejnej obchodnej súťaže doručené na Mestský úrad dve obálky:

1. obálka ev.č. MaRR 9385/2017, doručená dňa 10.04.2017 o 9.50 hod.

LEVOTEC s.r.o., Novoveská 2848/40, 051 01 Levoča, IČO: 47 250 933

2. obálka ev.č. MaRR 9401/2017, doručená dňa 10.04.2017 o 11.45 hod.

LAVATON s.r.o., Bulharská č. 44, 917 00 Trnava, IČO: 36244848

 

V zmysle vyhlásených podmienok obchodnej verejnej súťaže boli kritériami  hodnotenia cenových ponúk: 

- počet novovytvorených pracovných miest do 31.12.2019  (minimálne 48 miest)

- cena celkom za ročný nájom (minimálne 18.618,90 EUR, t.j. 5,30 €/m2/rok)

  

Komisia po otvorení obálok konštatuje, že:

Navrhovateľ s poradovým číslo 1 – spoločnosť LEVOTEC s.r.o.
V zmysle čl. 13 Podmienok obchodnej verejnej súťaže bude spoločnosť Levotec s.r.o. vyzvaná na doplnenie výpisu z obchodného registra ako prílohy súťažného návrhu v lehote do 7 dní, z dôvodu, že mesto Krompachy si ako vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhradil právo vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.

Spoločnosť Levotec s.r.o. splnila všetky ostatné podmienky, ktoré boli vyhlásené Mestom Krompachy v zmysle predmetnej obchodnej verejnej súťaže.

 

Navrhovateľ s poradovým číslo 2 – spoločnosť LAVATON s.r.o.
Navrhovateľ s poradovým číslo 2 – spoločnosť LAVATON s.r.o. vo svojej súťažnej ponuke uviedla ako účel využitia výrobnej haly priemyselnú práčovňu. V zmysle projektovej dokumentácie stavby priemyselného parku je však účel využitia výrobnej haly daný implementovaným projektom spolufinancovaným z finančných prostriedkov Európskej únie ako ľahká, stredne ťažká výroba alebo montáž. Zároveň v zmysle jednotnej klasifikácie stavebných objektov (JKSO) sú budovy práčovní, sušiarní a čistiarní kategorizované ako budovy pre služby a teda nespadajú pod JKSO výrobných hál ako je to v prípade priemyselného parku v Krompachoch.

Prevádzka potencionálnej priemyselnej práčovne predstavuje poskytovanie služieb, t.j. nejedná sa o výrobu alebo montáž a na základe týchto skutočností nemožno tento súťažný návrh akceptovať. 

Na základe uvedeného bol súťažný návrh s poradovým číslo 2 – spoločnosti LAVATON s.r.o. vyradený z obchodnej verejnej súťaže na prenájom výrobnej haly priemyselného parku.

 

Poradie návrhov:

Navrhovateľ s poradovým číslo 1:

LEVOTEC s.r.o., Novoveská 2848/40, 051 01 Levoča, IČO: 47 250 933

počet novovytvorených pracovných miest do 31.12.2019: 48 osôb

cena celkom za ročný nájom v EUR: 18.618,90 EUR

 

Navrhovateľ s poradovým číslo 2: - SÚŤAŽNÝ NÁVRH VYLÚČENÝ !

LAVATON s.r.o., Bulharská č. 44, 917 00 Trnava, IČO: 36 244 848

 

V súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže nájomná zmluva podlieha schváleniu v Mestskom zastupiteľstve.

  

Vypracoval: Mgr. Miloš Klein