predaj nehnuteľnosti (pozemku) na Maurerovej ulici v Krompachoch, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy - parcela C KN 2898/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 198 m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 21/2015 na oddelenie pozemku vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom, z pôvodnej parcely C KN 2898/1, ostatná plocha s výmerou 1.584 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy: Stanislavovi Barbušovi, bytom Sadová 5, 053 42 Krompachy za kúpnu cenu 1.600,00 EUR za nehnuteľnosť, t.j. za cenu stanovenú znaleckým posudkom za 8,08 €/m2.

Žiadaný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rodinného domu v podielovom spoluvlastníctve žiadateľa Stanislava Barbuša s manželkou a predmetný pozemok bude následne vlastníkom využitý ako dvor rodinného domu. Od roku 2015 je predmetný pozemkom v nájme žiadateľa.

Nehnuteľnosť na Maurerovej ulici ponúkaná na predaj je prebytočným majetkom Mesta Krompachy a zámerom je predaj predmetného pozemku žiadatelovi.

 

V zmysle § 9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme schváliť predmet prevodu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

(zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ)

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 07.04.2017

Zverejnené na web stránke mesta dňa 07.04.2017