predaj nehnuteľnosti (pozemku) na ulici SNP v Krompachoch, zapísanej v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy - parcele C-KN 2387/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  19 m2: Eve Chovanovej, rod. Hvizdošovej, bytom Brezová 2008/1, 052 01 Spišská Nová Ves  za kúpnu cenu 95,00 EUR za nehnuteľnosť, t.j. 5,00 €/m2.

Rodina žiadateľky dlhodobo využíva predmetný pozemok ako prístupový chodník k rodinnému domu, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve žiadateľky v dobrej viere, že je súčasťou nehnuteľností vo vlastníctve rodiny.

Nehnuteľnosť na ulici SNP ponúkaná na predaj je prebytočným majetkom Mesta Krompachy a zámerom je predaj predmetného pozemku žiadatelke, ktorá nehnuteľnosť s pozemkami dlhodobo užíva.

 

V zmysle § 9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme schváliť predmet prevodu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

(zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ)

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 07.04.2017

Zverejnené na web stránke mesta dňa 07.04.2017